کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد و ک‍لان‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آم‍ار ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ژاپ‍ن‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍ی‍م‍ه‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ای‍ران‌
اخ‍لاق‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍ال‍ی‍ات‌ --ای‍ران‌
آم‍ار
اق‍ت‍ص‍اد م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍ق‍وی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۲۴-
پ‍ورم‍ق‍ی‍م‌، ج‍واد
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
م‍ح‍م‍دی‌، ت‍ی‍م‍ور
آر، ج‍ی‍م‍ز
ق‍ن‍ب‍رزاده‌ن‍ی‍ار، م‍ظف‍ر،۱۳۲۳-
ن‍ت‍ر، ج‍ان‌
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ک‍ه‍ن‍دل‌، م‍ح‍م‍د
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۳۱-
<ه‍س‌ م‍ر= ه‍ازم‍ر>، لارو ت‍ون‌، ۱۹۲۷-
ای‍ران‌ن‍ژاد پ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌
اوت‍روی‍ل‌، ژان‌ ف‍ران‍س‍وا
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍رزاد،۱۳۴۸-
ون‌ دی‌ پ‍ن‌، ک‍رن‍ل‍ی‍ز
ح‍م‍ی‍دی‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍رک‍ارآران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۴-
خ‍ی‍س‍ت‍ی‌، س‍ی‌.ج‍وت‍ی‍ن‌،۱۹۲۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ن‍ی‍م‍ا
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
روزن‍گ‍ار
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
م‍ری‍م‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آذرخ‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍دث‌ ن‍وری‌
م‍دی‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍زن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
نتر، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا ارزیابی اقتصادی < پروژه های = پروژه های >صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰-۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آینده :دهه ۱۹۹۰ و پس از آن
دراکر، پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار کاربردی در اقتصاد، بازرگانی و مدیریت
حمیدی زاده ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ح۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی بیمه
اوترویل ، ژان فرانسوا ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدلهای خطی برآورد و رگرسیون کاربرد در رشته های :اقتصاد،مدیریت ،حسابداری
قنبرزاده نیار، مظفر،۱۳۲۳- ؛  نور موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ق۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصلاحات آموزشی و مدرن سازی با تاکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن
سرکارآرانی ، محمدرضا،۱۳۴۴- ؛  تهران روزنگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۱۱/۸‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری
خیستی ، سی .جوتین ،۱۹۲۸- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ،مرکز نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌خ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت و اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد بخش عمومی
پورمقیم ، جواد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۱‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی ( کاربردی )با تاکید بر اثر مالیات ها بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران
هاشمی ، فرزاد،۱۳۴۸- ؛  تهران مریم   ، ۱۷۷ص
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در مدیریت
<هس مر= هازمر>، لارو تون ، ۱۹۲۷- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
تقوی ، مهدی ،۱۳۲۴- ؛  مشهد نیما   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی به کمک < اکسل =lexE>
ون دی پن ، کرنلیز ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد و کلان
محمدی ، تیمور ؛  تهران موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بانک دولتی و< غیر دولتی = غیردولتی >در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
کهندل ، محمد ؛  تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد دانش
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3