کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
اق‍ت‍ص‍اد --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ردب‍چ‍ه‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۴۵-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌، اح‍م‍د،۱۳۳۱-
<م‍ی‍رم‍ع‍زی‌= م‍ی‍ر م‍ع‍زی‌>، س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
م‍وس‍ائ‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌، ک‌ .ال‍ک‌
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۳-
ب‍روک‍س‌، ج‍ان‌
ب‍اروز، پ‍ل‌
خ‍ورش‍ی‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
دی‍ول‍ی‍و،< ی‍وج‍ی‍ن‌= اوج‍ی‍ن‌. >آ.
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ث‍اب‍ت‌،< م‍ح‍م‍درض‍ا= م‍ح‍م‍د رض‍ا>
ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍اص‍ر
م‍ن‍ت‍ظرظه‍ور، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۸-
اخ‍وی‌، اح‍م‍د
ع‍زی‍زی‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۹-
ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌ ، م‍ن‍ی‍ره‌
ف‍رج‍ی‌ ،ی‍وس‍ف‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اد اس‍لام‍ی‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍وی‍ر
ن‍ورع‍ل‍م‌
ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍اب‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل اقتصاد کلان و ریسک صنعت ایران
شفیعی ثابت ،< محمدرضا= محمد رضا> ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۸،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۲)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۳- ؛  [تهران ] تابان   ، ۱۳۷۶-۸۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل اقتصاد کلان
دیولیو،< یوجین = اوجین . >آ. ؛  دانشگاه مازندران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭د۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی (علمی -کاربردی )
عزیزی ،غلامرضا،۱۳۱۹- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۳۰۰۹‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد کلان :یک مقدمه ریاضی
باروز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد :خرد، کلان
منتظرظهور، محمود،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان به زبان ساده ریاضی :حسابداری ملی تجزیه و تحلیل تقاضای ملی ، درآمدی بر فرآیند رشد
خورشیدی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیاستهای اقتصادی کلان
بروکس ، جان ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ب۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد بخش عمومی ( ۱)
جعفری صمیمی ، احمد،۱۳۳۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۱‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
کردبچه ، حمید،۱۳۴۵- ؛  همدان نورعلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان " کاربردی "
اخوی ، احمد ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در فلسفه اقتصاد( علم اقتصاد و ارزشها، انسان اقتصادی )
کرمی ، محمدحسین ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اختلاف نظرها در اقتصاد کلان
کریستال ، ک .الک ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی علم اقتصاد
موسائی ، میثم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان ( ۱)
فرجی ،یوسف ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی بر اقتصاد کلان
کتابچی ، منیره ؛  تهران کهکشان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ک۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان ( مقدمه ای بر سیاستهای پولی و مالی )
همتی ، عبدالناصر ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‍ه۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان ( با رویکرد اسلامی )
<میرمعزی = میر معزی >، سید حسین ؛  تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌م۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3