کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ع‍ال‍ی‌ ن‍س‍ب‌، م‍ی‍رم‍ص‍طف‍ی‌،۱۲۹۸ -- -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌،۱۳۳۸-
رم‍ض‍ان‍ی‍ان‌، رض‍ا
ت‍ی‍وزس‍ن‌، ج‍رال‍د، ۱۹۳۸-
<ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‍ان‌= ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‍ان‌>، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۹-
غ‍ی‍ور، ژوب‍ی‍ن‌
آق‍ام‍ی‍ری‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌، اح‍س‍ان‌،۱۳۶۲-
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
آو، ت‍ان‍گ‌
اک‍ب‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ اس‍ت‍اد م‍ی‍رم‍ص‍طف‍ی‌ ع‍ال‍ی‌ن‍س‍ب‌( ۱۳۷۹:ت‍ه‍ران‌)
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۳۱-
<گ‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‌= گ‍ل‌م‍ک‍ان‍ی‌>، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۱-
<س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د
م‍زی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ون‌ دی‌ پ‍ن‌، ک‍رن‍ل‍ی‍ز
م‍س‍ع‍ودی‌، ح‍ی‍درق‍ل‍ی‌
خ‍ی‍س‍ت‍ی‌، س‍ی‌.ج‍وت‍ی‍ن‌،۱۹۲۸-
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۶۶-
م‍ش‍ه‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ل‍م‌
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
ک‍وی‍ر
آزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
آذرخ‍ش‌
پ‍رس‍ون‌
س‍پ‍اه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ف‍رش‌
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍زن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی و آنالیز< تصمیم گیری = تصمیم گیری >
<سیدحسینی = سید حسینی >، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
تیوزسن ، جرالد، ۱۹۳۸- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ( تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)
مسعودی ، حیدرقلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌م۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا ارزیابی اقتصادی < پروژه های = پروژه های >صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰-۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
غیور، ژوبین ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌غ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری
خیستی ، سی .جوتین ،۱۹۲۸- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ،مرکز نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌خ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ملی ، عدالت اجتماعی و جهان متحول ؛ مجموعه مقالات همایش بزرگداشت استاد میرمصطفی عالی نسب
همایش بزرگداشت استاد میرمصطفی عالی نسب ( ۱۳۷۹:تهران ) ؛  تهران موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی برای تحلیل سرمایه گذاری
آو، تانگ ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭آ۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی به کمک < اکسل =lexE>
ون دی پن ، کرنلیز ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
اکبری ، حسن ؛  قم توسعه قلم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی طرحها :ویژه دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی صنایع ، مدیریت و اقتصاد
طاهری ، شهنام ،۱۳۳۸- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭ط۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ( قابل استفاده برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع )
امیری ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع اقتصاد مهندسی ( ارزیابی اقتصادی < پروژه های = طرح های >صنعتی < )اسکو نژاد= اسکونژاد >ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور و دوره های فراگیر
مشهدی زاده ، محمد، ۱۳۴۹- ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
متمم اقتصاد مهندسی مشتمل بر :ارائه ی خلاصه ی درس ...
رمضانیان ، رضا ؛  تهران سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭ر۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل اقتصاد مهندسی ( :مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی )
کنعانی ، حمید، ۱۳۶۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۷۷۸۹۳۵۶۸،آدرس ناشر :م رسالت خ نیروی دریایی ک شهید صادقی شماره 62 پرسون   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی طرحها( اقتصاد مهندسی )
مزینی ، امیرحسین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
<گل مکانی = گل مکانی >، حمیدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تفرش دانشگاه تفرش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کلان ویژه رشته های مجموعه مدیریت و مهندسی صنایع و...
آقامیری حسین آبادی ، احسان ،۱۳۶۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭آ۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
<علینقیان = علی نقیان >، مهدی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2