کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
اق‍ت‍ص‍اد --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌، اح‍م‍د،۱۳۳۱-
پ‍ی‍ن‍دی‍ک‌، راب‍رت‌ اس‍ت‍ی‍ون‌
<پ‍ژوه‍ان‌= پ‍ژوی‍ان‌>، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍وس‍ائ‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۲-
ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ل‍ی‍پ‍س‍ی‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۲۸-
ب‍ای‍لاس‌، ری‍چ‍ارد
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌،۱۳۲۸-
م‍ن‍ت‍ظرظه‍ور، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۸-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۱-
م‍وری‍س‌، چ‍ارل‍ز
ف‍رگ‍وس‍ن‌، چ‍ارل‍ز
م‍ن‍ک‍ی‍و ،گ‍ری‍گ‍وری‌ ن‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍و
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
پ‍ش‍وت‍ن‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌"
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر پ‍ش‍وت‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در اقتصاد خرد :بازارها، تعادل عمومی ، اقتصاد رفاه
عبادی ، جعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد خرد و مسایل آن
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر اقتصاد نو   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد بخش عمومی ( ۲)
جعفری صمیمی ، احمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۱‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ،۱۳۲۸- ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل اقتصاد خرد
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ،۱۳۲۸- ؛  تهران نشر پشوتن   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
فرگوسن ، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ف۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد :رشته مدیریت کلیه گرایشها؛ سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۷۰-۸۲
نظری ، محسن ،۱۳۴۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد :خرد، کلان
منتظرظهور، محمود،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد( ۱)
پیندیک ، رابرت استیون ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت "   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد بخش عمومی ( ۱)
جعفری صمیمی ، احمد،۱۳۳۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۱‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل اقتصادی :نظریه و کاربرد( اقتصاد خرد)
موریس ، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌م۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد( رشته مدیریت دولتی و حسابداری )
<پژوهان = پژویان >، جمشید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در فلسفه اقتصاد( علم اقتصاد و ارزشها، انسان اقتصادی )
کرمی ، محمدحسین ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
منکیو ،گریگوری ن ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌م۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی علم اقتصاد
موسائی ، میثم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
بایلاس ، ریچارد ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم اقتصاد ؛ اقتصاد خرد
لیپسی ، ریچارد، ۱۹۲۸- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3