کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ادرات‌ و واردات‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
اق‍ت‍ص‍اد
م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌--ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌س‍ازی‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ --ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌س‍ازی‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ -- ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌س‍ازی‌
دوراروگ‍وئ‍ه‌( ۱۹۹۴-۱۹۸۷)
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ --ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ --ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ آزاد در ای‍ران‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
 
پدیدآور:
زای‍دل‌ ، ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
ه‍ل‍ر، ه‍ان‍ی‍ت‍س‌ روب‍رت‌
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
م‍وس‍ائ‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌
<م‍ای‍ر= م‍ی‌ ی‍ر>، ج‍رال‍د ام‌
ه‍ای‍ت‌، ک‍لاودی‍ا
پ‍وم‍ف‍رت‌، ری‍چ‍ارد
اش‍م‍ی‍ت‌، ج‍وه‍ن‍س‌ دراگ‍زب‍ی‍ک‌، ۱۹۶۰ - م‌
پ‍ورت‍ر، ت‍ون‍ی‌
<ص‍ان‍ع‍ی‌ پ‍ور= ص‍ان‍ع‍ی‌پ‍ور>، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۳-
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
روزه‌، ک‍لاوس‌
ف‍اخ‍ری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
اخ‍ت‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍گ‍اه‌
م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
آت‍روپ‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
ت‍اب‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ب‍ش‍ی‍ر ع‍ل‍م‌ و ادب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌: م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های پولی اقتصاد< بین الملل = بین الملل ( >مالیه بین الملل )
روزه ، کلاوس ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۶۵،۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭ر۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری چند جانبه دوراروگوئه کمیته مذاکرات تجاری :سند نهایی در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگوئه ( مراکش ، ۱۵ آوریل ۱۹۹۴)
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۶۰۳‬,‭آ۳‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی جهانی شدن شرکتها و موسسات
<صانعی پور= صانعی پور>، محمود،۱۳۲۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۸/۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جهانی کردن اقتصاد سیاسی بین المللی
تهران مرکز ملی مطالعات جهانی شدن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌ف‍لا۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<جهانی شدن = جهانی شدن >و مالیه
پورتر، تونی ؛  تهران مرکز ملی مطالعات جهانی شدن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌پ۹‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
فاخری ، مهدی ؛  تهران نشر ثالث : مرکز ملی مطالعات جهانی شدن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭‌ف۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راههای گوناگون توسعه اقتصادی
پومفرت ، ریچارد ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌پ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی علم اقتصاد
موسائی ، میثم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق < بین الملل = بین الملل >اقتصادی
زایدل ، هوهن فلدرن ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۸۲۰‬,‭ز۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجارت < بین الملل = بین الملل :>نظریه و شواهد تجربی
هلر، هانیتس روبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‍ه۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی < = OTWوی .تی .او >و پیش بینی تاثیرات آن بر صنایع
صنایعی ، علی ، ۱۳۴۴- ؛  تهران آتروپات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭‌گ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<جهانی سازی = جهانی سازی >و تحولات اجتماعی
اشمیت ، جوهنس دراگزبیک ، ۱۹۶۰ - م ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جهانی شدن و جنگ
هایت ، کلاودیا ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‍ه۲‌ج۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فضای بین المللی تجارت ( رقابت و حاکمیت در اقتصاد جهانی )
<مایر= می یر>، جرالد ام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌م۲‌ف۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک