کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اق‍ت‍ص‍اد -ت‍اری‍خ‌
اق‍ت‍ص‍اد -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دوراروگ‍وئ‍ه‌( ۱۹۹۴-۱۹۸۷)
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰
گ‍لاس‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
آر، ج‍ی‍م‍ز
اس‍م‍ل‌ س‍ر، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۰-
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۳-
ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۰۶-
ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
س‍اول‌، ج‍رج‌ ه‍ن‍ری‌،۱۸۸۷-
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ث‍اب‍ت‌،< م‍ح‍م‍درض‍ا= م‍ح‍م‍د رض‍ا>
اش‍رف‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ح‍س‍ن‍ی‌، ب‍اق‍ر
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
ق‍رش‍ی‌، ان‍وراق‍ب‍ال‌
روزه‌، ک‍لاوس‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
س‍م‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍و
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ان‍ک‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍وی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ف‍لاح‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍اب‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل اقتصاد کلان و ریسک صنعت ایران
شفیعی ثابت ،< محمدرضا= محمد رضا> ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۸،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عقاید بزرگترین علمای اقتصاد
ساول ، جرج هنری ،۱۸۸۷- ؛  تهران ابن سینا؛ فرانکلین   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۵‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
قدیری اصلی ، باقر، ۱۳۰۶- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ق۳۷۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد اسلامی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در اقتصاد خرد :بازارها، تعادل عمومی ، اقتصاد رفاه
عبادی ، جعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی - اقتصادی
اشرف زاده ، حمیدرضا ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۰۲/۵‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سنجی
توکلی ، اکبر ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های پولی اقتصاد< بین الملل = بین الملل ( >مالیه بین الملل )
روزه ، کلاوس ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۶۵،۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭ر۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
علم اقتصاد :پیشرفت ، رکورد یا انحطاط؟ درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد
گلاس ، کالین ؛  اصفهان فلاحت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۸‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد خرد و مسایل آن
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر اقتصاد نو   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام
قرشی ، انوراقبال ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده علوم بانکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ق۴‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی در اقتصاد اسلامی ( روش اسلام در حل مسائل اقتصادی )
حسنی ، باقر ؛  موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ح۴۶‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۲)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۳- ؛  [تهران ] تابان   ، ۱۳۷۶-۸۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری چند جانبه دوراروگوئه کمیته مذاکرات تجاری :سند نهایی در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگوئه ( مراکش ، ۱۵ آوریل ۱۹۹۴)
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۶۰۳‬,‭آ۳‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری
وبر، ماکس ، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BR‬,‭۱۱۵‬,‭‌ج۲و۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اقتصادی
اسمل سر، نیل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9