کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اف‍س‍ردگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌--روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌--ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ --ای‍ران‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ --ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍س‍ان‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ --ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍ا --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ژن‍ت‍ی‍ک‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ازگ‍اری‌-ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ --درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، ک‍ری‍س‌.ال‌.
ش‍ادال‍وی‍ی‌، ن‍وری‍ه‌،۱۳۳۷-
ه‍اک‌،پ‍ل‌
ع‍س‍ک‍ری‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۱-
رای‍ن‍ک‌، م‍ارک‌
ف‍ری‌، م‍ای‍ک‍ل‌
راو، ک‍لارن‍س‌ ج‌.
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و روان‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌(اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۲:ت‍ه‍ران‌)
<ک‍ل‍ی‍ت‍ون‌= ک‍لای‍ت‍ون‌>، پ‍ائ‍ولا، ۱۹۳۴-
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
ت‍س‍وان‍گ‌، م‍ی‍ن‍گ‌،۱۹۳۱-
ک‍ن‍دال‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌.س‍ی‌
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، پ‍اول‌،۱۹۵۱-
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۴۰-
ل‍ی‍ن‍دزی‌،اس‌.ج‍ی‌.ئ‍ی‌.
آدل‍ر، آل‍ف‍رد،۱۹۳۷-۱۸۷۰
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌، ۱۹۴۹-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌،
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ش‍ه‍ی‍د س‍ع‍ی‍د م‍ح‍ب‍ی‌
م‍وق‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍ف‍ت‍گ‍و
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رش‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍خ‍ن‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ق‍ع‍ه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ، ۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درمان افسردگی :اختلاف نظرهای گذشته و نگرشهای جدید بررسیهای علمی و بحثهای آزاد در زمینه افسردگی ...
<کلیتون = کلایتون >، پائولا، ۱۹۳۴- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ک۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در< روانپزشکی = روان پزشکی >
راو، کلارنس ج . ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی گروهی ( کاربرد شناخت درمانی گروهها)
فری ، مایکل ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی
لیندزی ،اس .جی .ئی . ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<شناخت درمانی = شناخت درمانی >در کودکان و نوجوانان " مطالعات موردی بالینی "
راینک ، مارک ؛  تهران بقعه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موفقیت در تربیت فرزندان (از ۵ تا ۱۸سالگی )
هاک ،پل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶۱‬,‭‍ه۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش بهداشت روان در ازدواج ، زندگی زناشویی ، طلاق
عسکری ،حسین ،۱۳۲۱- ؛  تهران گفتگو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ع۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
کلینکه ، کریس .ال . ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ژنتیک بیماریهای روانی
تسوانگ ، مینگ ،۱۹۳۱- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭ژ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای دوران کودکی
کندال ، فیلیپ .سی ؛  تهران نشر شهید سعید محبی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی جوان در دهه های سوم و چهارم انقلاب اسلامی
منطقی ، مرتضی ،۱۳۴۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌م۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان شناسی
آدلر، آلفرد،۱۹۳۷-۱۸۷۰ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۳۳‬,‭آ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی
همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی (اولین :۱۳۸۲:تهران ) ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۳‬,‭‍ه۸‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی دوران نوجوانی و جوانی
شادالویی ، نوریه ،۱۳۳۷- ؛  تهران موقر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ / ترور برای آمادگی امتحانات دوره های عمومی و بورد
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۱‬,‭‌ک۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چگونه روان سالم تری داشته باشیم ؟
علیزاده ، مصطفی ، ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ع۸‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر افسردگی
گیلبرت ، پاول ،۱۹۵۱- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌گ۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4