کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -- ای‍ران‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ی‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ آس‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍م‍ال‌، پ‍ی‍ر، ۱۹۱۲-
گ‍وب‍ی‍ن‍و، ژوزف‌ آرت‍ور، ۱۸۱۶- ۱۸۸۲
ک‍وی‍اج‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ک‍وروچ‍ی‌، ۱۸۷۵- ۱۹۴۳
دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر چ‍ک‍ام‍ه‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
آن‍زان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ افسانه های ایرانی
درویشیان ، علی اشرف ، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده ؛  تهران آنزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۳‬,‭د۴۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های بابل و ایران باستان
گریمال ، پیر، ۱۹۱۲- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۳‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های ایران و چین
کویاجی ، جهانگیر کوروچی ، ۱۸۷۵- ۱۹۴۳ ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۷۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افسانه های آسیایی
گوبینو، ژوزف آرتور، ۱۸۱۶- ۱۸۸۲ ؛  تهران نشر چکامه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۴۱۹‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک