کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زور( ح‍ق‍وق‌)
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ژاپ‍ن‌ --ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
ت‍رب‍ت‍ی‌، م‍لاع‍ب‍اس‌،۱۳۲۲-۱۲۵۱
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ --ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۶ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ص‍ح‍ن‍ه‌آرائ‍ی‌ و دک‍ور
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍اس‍اک‍ی‌، ن‍ائ‍وت‍و،۱۹۳۶-
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ه‍ی‍ک‍س‌، ه‍رب‍رت‌ ج‍ی‌.
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا،۱۳۶۵-
دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
رش‍اد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۵-
ح‍ی‍دری‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۹-
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۲- ۱۳۵۵
ص‍م‍ی‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍و( ری‍وز)، ۱۳۲۵-
ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷
م‍ف‍ت‍ی‍ک‌، س‍ی‍د
م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ر، م‍ه‍دی‌
اس‌ .آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د
راش‍د، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ت‍رن‍ر، اس‍ت‍ان‍س‍ف‍ی‍ل‍د،۱۹۲۳
ش‍وب‍رت‌، اوت‍م‍ار
ل‍ت‍رن‍ر، س‍ی‌.ج‍ی‌.
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ اطلاع‍ات‌ ارت‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی سوءمصرف مواد در سال های ۸۹- ۱۳۸۷
اسماعیلی ، احمدرضا،۱۳۶۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و مدیریت ( روش پرت =treP (
لترنر، سی .جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوریهای >سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توسل به زور در روابط بین المللی :از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه
حیدری ، حمید، ۱۳۳۹- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۲۸/۶‬,‭‌ح۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پشت پرده تخت طاووس
صمیمی ، مینو( ریوز)، ۱۳۲۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ص۸‌پ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پنهانکاری و دموکراسی
ترنر، استانسفیلد،۱۹۲۳ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JK‬,‭۴۶۸‬,‭‌ج۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه موسیقی ایران زمین
ستایشگر، مهدی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگواره داستان و نمایش ( شامل :لغات ، اصطلاحات و تعبیرات )
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان دیسک های نوری در مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایران
دلیلی ، حمید ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۴۰‬,‭د۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹۱ : سالنامه آماری شهرداری تهران
تهران : تلفن ناشر : ۸۴۱۶۹۱۸۶،آدرس ناشر :اقدسیه نبش تقاطع بدیعی شماره ۶ ،نام قبلی ناشر :شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰‬,‭‌ش۹آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های امنیتی در شبکه های کامپیوتری
مفتیک ، سید ؛  تهران سازمان حفاظت اطلاعات ارتش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی : به سوی یک چشم انداز کیفی
اس .آدامز، ریموند ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تصویر صحنه :تاریخچه ، ترکیب ، تکنیک
شوبرت ، اوتمار ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۹۱‬,‭‌ص۳‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی :خاطرات ارتشبد حسین فردوست
فردوست ، حسین ، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷ ؛  [تهران ] اطلاعات   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ف۴۲ظ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از اشعار استاد زنده یاد دکتر احمد ناظرزاده کرمانی :غزلیات ، قصاید، قطعات ، مثنوی ها
ناظرزاده کرمانی ، احمد، ۱۲۹۲- ۱۳۵۵ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۳۵‬,‭آ۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهود و شیدایی :تاملاتی در باب فلسفه ی هنر و نسبت دین ، عرفان ، اخلاق و هنر
رشاد، علی اکبر، ۱۳۳۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸‬,‭ر۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فضیلت های فراموش شده :شرح حال حاج آخوند ملاعباس تربتی
راشد، حسینعلی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۴‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مدیریت صنعتی ژاپن
ساساکی ، نائوتو،۱۹۳۶- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌س۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظام بین المللی حقوق بشر
مهرپور، حسین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴‬,‭‌م۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5