کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ زای‌ لاگ‌ زد ه‍ش‍ت‍اد
روان‌درم‍ان‍ی‌
ات‍ل‍و
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍ارگ‍ذاری‌
چ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ -- ن‍م‍ودارگ‍ی‍ری‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ش‍ده‌
دا۱۲۳
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - آم‍اده‌س‍ازی‌ داده‌ه‍ا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍خ‍اب‍رات‌
چ‍س‍ب‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ب‍ی‍ک‍ن‌، دن‍ی‍س‌ ه‍ن‍ری‌
<ک‍ی‌ ن‍ی‍ا= ک‍ی‌ن‍ی‍ا>، ام‍ی‍ر م‍س‍ع‍ود
گ‍ارس‍ی‍ا ل‍ورک‍ا، ف‍دری‍ک‍و، ۱۸۹۸- ۱۹۳۶
گ‍لاس‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
اس‍ک‍وئ‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ت‍ون‌ آم‍ری‍ک‍ا
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴- ۱۶۱۶
م‍ن‍ت‍ظرال‍ق‍ائ‍م‌، اص‍غ‍ر
وف‍ائ‍ی‌، زه‍را
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
آن‍ت‍ون‍اک‍وس‌، ج‍ی‍م‍ز
ت‍ن‍ر، آرت‍ور
ب‍اق‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۱-
ت‍ح‍س‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
ش‍ان‍م‍وگ‍ام‌، س‍ام‌
 
ناشر:
غ‍زل‌
ارک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
اس‍پ‍ادان‍ا
ن‍ش‍رارک‍ان‌اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ب‍ان‍ک‌ م‍س‍ک‍ن‌
ف‍لاح‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍وش‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صدر اسلام :پژوهشی در تاریخ پیامبر اسلام
منتظرالقائم ، اصغر ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌م۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی چاه پیمائی برای زمین شناسان
اسکوئیت ، جورج ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۷۱/۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علم اقتصاد :پیشرفت ، رکورد یا انحطاط؟ درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد
گلاس ، کالین ؛  اصفهان فلاحت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۸‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر[ )MQT( تی .کیو .ام ]سه قدم تا بهبود دائمی
تنر، آرتور ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان : بانک مسکن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ت۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
تحسیری ، علیرضا ؛  اصفهان کوشش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ت۳‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چسبها( آشنایی و کاربرد)
باقری ، روح الله ، ۱۳۳۱- ؛  [اصفهان ] جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۶۸‬,‭‌ب۲‌چ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داستان غم انگیز اتللو مغربی در وندیک
شکسپیر، ویلیام ، ۱۵۶۴- ۱۶۱۶ ؛  اصفهان اسپادانا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۲۳‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یرما
گارسیا لورکا، فدریکو، ۱۸۹۸- ۱۹۳۶ ؛  اصفهان نشر فردا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭‌گ۲‌ی۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ
شانموگام ، سام ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ش۲‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در ترمودینامیک و انتقال گرما
بیکن ، دنیس هنری ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ب۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در بارزگانی
وفائی ، زهرا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭و۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده [ 08Z زد هشتاد :]سخت افزار، نرم افزار، برنامه ریزی و ارتباط دهی
آنتوناکوس ، جیمز ؛  اصفهان نشرارکان اصفهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭ر۹آ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی
احمدی ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۳‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه سازه های فولادی CSIA
انجمن ساختمانهای فولادی آمریکا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه سازه های بتنی [ بتونی 59 -813 ICA :]و تفسیر59 -R ICA-
انجمن بتون آمریکا ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی < سازه های = سازه های >بتن آرمه
<کی نیا= کی نیا>، امیر مسعود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ک۲آ۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه :کاربرد روشهای < سی پی ام ،پرت ،پی ان و گرت =treG,NP ,treP,MPC>
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ح۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9