کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ --ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍وی‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌
 
پدیدآور:
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد۱۳۱۸-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۳۱۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >پویا
اصغرپور، محمدجواد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیریهای = تصمیم گیریهای < >چندمعیاره = چند معیاره >
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل شبکه ، تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمدجواد۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >غیرخطی = غیر خطی ( >نامقید )در((تحقیق درعملیات ))
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ف‍لا۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >غیرخطی = غیر خطی ( >مقید )در((تحقیق درعملیات ))
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک