کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آس‍ی‍ب‍ه‍ا
ب‍ازداری‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ --ب‍ی‍م‍اران‌ --ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
<ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌= ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ >ف‍راه‍ان‍ی‌، ض‍ی‍اء،۱۳۲۹-
خ‍ل‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
ل‍وای‍ن‌، س‌.
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د،۱۳۰۸-
<خ‍س‍روپ‍ور= خ‍س‍رو پ‍ور>، م‍رج‍ان‌
ق‍ل‍ع‍ه‌ب‍ن‍دی‌، م‍ی‍رف‍ره‍اد،۱۳۳۴-
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍راه‍ام‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
شاملو، سعید،۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ش۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه فشرده روان پزشکی اکسفورد۲۰۰۵
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی بالینی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
قلعه بندی ، میرفرهاد،۱۳۳۴- ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ق۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان و توانبخشی اسکیزوفرنیا ، راهنمای خانواده ها و مراقبان
<قائم مقام = قائم مقام >فراهانی ، ضیاء،۱۳۲۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۴‬,‭‌ق۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اسکیزوفرنی
لواین ، س . ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۴‬,‭‌ل۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >، پیش و پس از درمان دارویی
<خسروپور= خسرو پور>، مرجان ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر< فعالیت های = فعالیتهای < >موسیقایی = موسیقیایی >بر حافظه و توجه در< اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >
خلف بیگی ، میترا ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک