کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍پ‍ی‍ن‍وزا، ب‍ن‍دی‍ک‍ت‌، ۱۶۷۷-۱۶۳۲ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍پ‍ی‍ن‍وزا، ب‍ن‍دی‍ک‍ت‌، ۱۶۷۷-۱۶۳۲ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز
ه‍گ‍ل‌ ، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
ح‍ک‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسپینوزا
کاپلستون ، فردریک چارلز ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۹۹۸‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسپینوزا از نگاه هگل
هگل ، گئورگ ویلهلم فریدریش ؛  تهران سازمان انتشارات گفتمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۹۹۸‬,‭‍ه۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک