کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اس‍پ‍رک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دا۱۲۳
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌
م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ -- زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۷۵۳-۶۸۹ق‌.گ‍ل‌ و ن‍وروز--ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ارک‍وزه‌، ه‍رب‍رت‌، ۱۸۹۶-
ه‍ارت‍ل‍ن‍د، ج‍ان‌،
ف‍رخ‍ف‍ال‌، رض‍ا، ۱۳۲۸-
خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۸۹- ۷۵۳ ق‌.
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍اع‍دی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر،دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌،اس‍پ‍رک‌
اس‍پ‍رک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بعد زیبایی شناختی
مارکوزه ، هربرت ، ۱۸۹۶- ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۳۰۵‬,‭‌م۲‌ب۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آه ، استانبول و شش داستان دیگر
فرخفال ، رضا، ۱۳۲۸- ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۵‬,‭ر۲۸آ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روایت گل و نوروز همای و همایون
خواجوی کرمانی ، محمودبن علی ، ۶۸۹- ۷۵۳ ق . ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر،دانشکده ادبیات ،اسپرک   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۵۹‬,‭‌خ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی
هارتلند، جان ، ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عافیتگاه
غلامحسین ساعدی ؛  اسپرک   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۶‬,‭AR-69‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک