کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌- -ای‍ران‌- -ت‍اری‍خ‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸ -- - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌ - اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
ن‍ق‍د ه‍ن‍ری‌-زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در دوران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ - ج‍دی‍د - م‍ع‍اص‍ر - اس‍لام‌ - ج‍ه‍ان‌ ش‍رق‌- ه‍ن‍دی‌ - چ‍ی‍ن‍ی‌ - ت‍ک‍م‍ل‍ه‌ - ن‍ق‍د ه‍ن‍ر در ج‍ه‍ان‌ غ‍رب‌ - ق‍رون‌ وس‍طی‌ - و...
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍ن‍ر -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸ -- - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر و ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر ه‍ن‍دی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ای‍ران‌
ه‍ن‍ر - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۱۸-
ش‍ه‍رام‌ پ‍ازوک‍ی‌
ارن‍س‍ت‌ گ‍ام‍ب‍ری‍چ‌
ف‍روغ‍ی‌، ش‍ادی‌، ۱۳۶۰-
<اس‍لام‍ی‌ ف‍رد= اس‍لام‍ی‌ف‍رد>، زه‍را
گ‍اب‍ری‍ل‍ی‌
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ق‍وی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، رض‍ا
رش‍اد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۵-
پ‍ازوک‍ی‌، ش‍ه‍رام‌،۱۳۳۵-
<ج‍ان‌ اح‍م‍دی‌= ج‍ان‌اح‍م‍دی‌>، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۴۳-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲- ۱۳۷۷
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹
ه‍الای‍د، م‍ادل‍ی‍ن‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸-
م‍ه‍دی‌ ف‍ی‍روزان‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍رام‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍خ‍ی‍ل‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍ول‍ی‌
ک‍وی‍ر، ان‍ج‍م‍ن‌ زن‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ت‍اری‍خ‌
س‍روش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍روش‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌م‍ع‍ظم‌ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍رم‍ع‍ارف‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ن‍ی‌
چ‍ه‍ارب‍اغ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۱۸- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲‬,‭‍ه۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شهود و شیدایی :تاملاتی در باب فلسفه ی هنر و نسبت دین ، عرفان ، اخلاق و هنر
رشاد، علی اکبر، ۱۳۳۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸‬,‭ر۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام
جعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۰۲- ۱۳۷۷ ؛  تهران موسسه نشر کرامت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸‬,‭‌ج۷ز۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی
تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‍ه۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زلال نور :مجموعه سخنرانیهای مقام معظم رهبری پیرامون هنر و هنرمندان
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۱۸- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲‬,‭‍ه۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راز و رمز هنر دینی :مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی
کنفرانس بین المللی هنر دینی (نخستین :۱۳۷۴:تهران ) ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر هند و ایرانی - هند و اسلامی
هالاید، مادلین ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‍ه۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حکمت هنر و زیبایی در اسلام
پازوکی ، شهرام ،۱۳۳۵- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸‬,‭‌پ۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر و معماری
یاوری ، حسین ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ی۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغات ( هنر و رسانه ها )از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ب۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی
ولایتی ، علی اکبر ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭و۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معماری ایران در آیینه گردشگری :دوران پیش از اسلام
فروغی ، شادی ، ۱۳۶۰- ؛  اصفهان چهارباغ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۳‬,‭‌ف۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر مدیریت اسلامی
تقوی دامغانی ، رضا ؛  تهران نخیل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ت۷‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
<جان احمدی = جان احمدی >، فاطمه ، ۱۳۴۳- ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشرمعارف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭‌ج۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
<اسلامی فرد= اسلامی فرد>، زهرا ؛  قم : تلفن ناشر :, 9640255219نمابر ناشر ;, 6164477آدرس ناشر :قم ، خیابان شهدا، کوچه 23، پلاک 3 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زن در تاریخ اسلام : مجموعه مقالات سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام ( از قرن هفتم تا سیزدهم هجری )
تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۰۱۹۹۲-۸۸۳۴۲۶۹۹،آدرس ناشر :تهران - خ کریم خان زند ، ابتدای قایم مقام فراهانی ، کوی یکم ، شماره 02، واحد 1، ساختمان کویر کویر، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭‌ف‍لا۳ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر
ارنست گامبریچ ؛  تهران نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ۲۵‌ت۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حکمت هنر و زیبایی در اسلام
شهرام پازوکی ؛  فرهنگستان هنر   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲‬,‭‌پ۲ ‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه زیبا شناسی و نقد هنر
گابریلی ؛  مولی   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۱‬,‭آ۴ ‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راز و رمز هنر دینی
مهدی فیروزان ؛  سروش   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹ ‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2