کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۳۵ - م‌.،
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۳۵ - م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ، ۱۹۳۵ - م .، ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی
استونر، جیمز آرتور فینچ ، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶=۲۰۰۷ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک