کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍رس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍گ‍ی‍زش‌
ک‍ار
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ --م‍ش‍اغ‍ل‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اام‍پ‍ا۱۲۳
ف‍ش‍ار --درم‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ و م‍رگ‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍ورا
م‍ه‍داد، ع‍ل‍ی‌
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
راو، ک‍لارن‍س‌ ج‌.
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
گ‍راه‍ام‌، راب‍رت‌،۱۹۳۴-
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
م‍س‍رت‍ی‌ ن‍م‍ی‍ن‍ی‌،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌،۱۳۳۴-
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
م‍ی‍ش‍ل‌، م‍ی‍ن‍ا
ک‍ارل‍س‍ون‌،< ن‍ی‍ل‌= ن‍ای‍ل‌ >آر
پ‍ائ‍وک‌،وال‍ت‍ر
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۴۰-
گ‍ال‌، ری‍ون‌،۱۹۴۲-
ل‍وت‍ان‍ز، ف‍رد
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
ی‍س‍اول‍ی‌
غ‍زل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
رش‍د
ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ف‍اخ‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آن‌
س‍ارگ‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت گاز شهر تهران و ارائه الگوی بهینه
مسرتی نمینی ،< حمیدرضا= حمید رضا> ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۴،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استرس : علل ، علائم ، نشانه ها، راه حل ها
میشل ، مینا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌م۹۷۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت ( راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی و کارشناسی ارشد و دکترا)
تهران ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در< روانپزشکی = روان پزشکی >
راو، کلارنس ج . ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
مهداد، علی ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظام روابط کار در سازمان
حقیقی ، محمدعلی ،۱۳۴۰- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌ح۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در تحصیل موفق باشیم
پائوک ،والتر ؛  تهران فاخر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌پ۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تنیدگی یا استرس :بیماری جدید تمدن
استورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
لوتانز، فرد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ل۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >نظامی
گال ، ریون ،۱۹۴۲- ؛  تهران انتشارات آن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭U‬,‭۲۲/۳‬,‭‌گ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در مفهوم مرگ در ذهن کودک ؛ آثار روانی ، نظریه های روان شناختی و راهبردها
کریمی ، عبدالعظیم ،۱۳۳۴- ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌م۴‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >فیزیولوژیک
گراهام ، رابرت ،۱۹۳۴- ؛  مشهد به نشر   ، ۱۳۸۳-۸۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ،< نیل = نایل >آر ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5