کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو۹۰۰۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ه‍ب‍ود م‍داوم‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو۹۰۰۰
 
پدیدآور:
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۸ -،گ‍ردآورن‍ده‌
دوران‍د،ای‍ان‌.ج‍ی‌.
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ ، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍اوری‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍رداز
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایزو۹۰۰۰ =<نه هزار >استانداردهای بین المللی کیفیت :خلاصه اجرایی
دوراند،ایان .جی . ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭د۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع استقراراستانداردهای < =0002/0009 OSIایزو نه هزار/دوهزار >الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت
پورشمس ، محمدرضا،۱۳۵۸ -،گردآورنده ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌پ۹۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای < = 0009 OSIایزو نه هزار =۹۰۰۰ > و تکنیکهای نوین مدیریت کیفیت
جلوداری ممقانی ، بهرام ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل استاندارد ایزو ۹۰۰۰ :۲۰۰۰( سیستم مدیریت کیفیت - مبانی و واژگان )
تهران شرکت مشاورین کیفیت پرداز   ، ۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌م۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<پیاده سازی = پیاده سازی >استانداردهای < = 0002 - 0009 OSI ایزو ۲۰۰۰- ۹۰۰۰ > در موسسات آموزشی و فرهنگی
یوسفی ، کامبیز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ی۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک