کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍س‍ت‍ائ‍ی‌ --ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ - اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
روب‍وت‍ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --داده‌پ‍ردازی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ازه‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍ام‌ ، ج‍ی‌ . ال‌
ح‍دادخ‍داپ‍رس‍ت‌، ح‍ام‍د
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌،۱۹۱۷-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
<ب‍ی‌ ی‍ر= ب‍ی‍ر>، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌، ۱۹۰۹-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
اک‍ب‍رن‍ژاد، ف‍ره‍اد،۱۳۵۴-
ب‍ی‌ ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۹۲۳-
ف‍روش‌، رض‍ا
ک‍اش‍ان‍ی‌ ح‍ص‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، س‌.پ‌.
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ن‍ش‍ر آش‍ی‍ن‍ا
ک‍ت‍اب‌ آوا دادس‍ت‍ان‌
دان‍ی‍ال‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ن‍م‍ا
آزاده‌
ف‍ن‌ آوران‌ : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ن‍ج‍ش‌
پ‍ره‍ام‌ ن‍ش‍ر
پ‍ره‍ام‌
آی‍ی‍ژ، ن‍وپ‍ردازان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
ف‍ن‌ آوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران پرهام نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک :راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران آییژ، نوپردازان   ، ۱۳۷۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی ( استاتیک )
مریام ، جیمز ؛  [تهران ] پرهام   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
شیمز، اروینگ هرمن ، ۱۹۲۳- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ش۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ساختمانها
تیموشنکو، س .پ . ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ت۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ( استاتیک و دینامیک )
بی یر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  همدان فن آوران   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسایل استاتیک
اکبرنژاد، فرهاد،۱۳۵۴- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ،۱۹۱۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ت۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ( با سیستم < =ISاس .آی )>
استریتر، ویکتور لایل ، ۱۹۰۹- ؛  تبریز دانیال   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ،۱۹۱۷- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح ( کاردانی به کارشناسی )
حدادخداپرست ، حامد ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ح۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
شیمز، اروینگ هرمن ، ۱۹۲۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۳-۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل مکانیک سیالات استریتر -وایلی - بدفورد
کاشانی حصار، محمدحسین ؛  تهران نما   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌م۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ( استاتیک و دینامیک )
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  همدان : تهران فن آوران : نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۳-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تضمینی طراحی و ساخت < روبات = ربات >
فروش ، رضا ؛  تهران کتاب آوا دادستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی < :ایستایی = ایستائی >
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر آشینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی ... مریام ، کرایگ
تبریز نشر آشینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل استاتیک
مریام ، جی . ال ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3