کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍وزش‌ ف‍رض‌ آم‍اری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌. اس‌( .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌.اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
س‍ن‍ج‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍اظم‌ن‍ژاد، ان‍وش‍ی‍روان‌،۱۳۳۷ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ پ‍ور گ‍ت‍اب‍ی‌، ک‍رم‌، ۱۳۵۶-
ح‍اج‍ی‌زاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۸-
خ‍ردم‍ن‍د، ف‍اطم‍ه‌ س‍ادات‌، ۱۳۶۰-
اف‍ش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
س‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ک‍لان‍ت‍ری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۴۳-
ک‍ی‍ن‍ی‍ر، پ‍ل‌
گ‍ل‍دس‍ت‍ه‌، اک‍ب‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د ی‍ع‍ق‍وب‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ق‍وم‍س‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ام‍ام‌ ع‍ص‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ب‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ل‍وی‍ه‌، م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ح‍ام‍ی‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰= صد >آزمون آماری به همراه راهنمای نرم افزار< = SSPSاس .پی .اس .اس >.تحت ویندوز
کاظم نژاد، انوشیروان ،۱۳۳۷ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۷‬,‭‌ک۲‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران =[swodniw rof 0.6 SSPSاس پی اس اس سیکس زیرو فور ویندوز]
[تهران ] مرکز فرهنگی انتشاراتی امام عصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭ر۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تحلیلی نرم افزار < = 0.51 SSPSاس پی اس اس ۱۵( > اصول و مبانی )
گلدسته ، اکبر ؛  تهران حامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌گ۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی sspS درعلوم اجتماعی و رفتاری
افشانی ، علی رضا ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح من ( :تجزیه و تحلیل طرح های آماری توسط نرم افزارهای ssps< و = c-tatsMاس پی اس اس و ام اس تی ای تی )>
خردمند، فاطمه سادات ، ۱۳۶۰- ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌خ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی ( به همراه راهنمای SSPS(
حاجی زاده ، ابراهیم ، ۱۳۳۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع کاربرد< = SSPSاس پی اس اس >در تحقیقات پیمایشی ( :تحلیل داده های کمی )
حبیب پور گتابی ، کرم ، ۱۳۵۶- ؛  تهران لویه ، متفکران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 01 SSPSاس .پی .اس .ده >
کینیر، پل ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ک۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار آماری < = 0.02 SSPSاس پی اس اس >
حسینی ، سید یعقوب ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان و سریع < = 5.11 SSPSاس .پی .ا س .اس :>محاسبه و ترسیم اطلاعات شما بصور نمودار
تهران گلپونه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = 0.21 SSPSاس پی اس اس >
تهران گلپونه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پردازش و تحلیل < داده ها= داده ها >در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی
کلانتری ، خلیل ، ۱۳۴۳- ؛  تهران فرهنگ صبا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ک۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی :رویکرد تحلیل کمی در علوم اجتماعی ( با نرم افزارswodniw rof sspS(
ساعی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی >در علم سیاست و روابط بین الملل با بهره گیری و معرفی نرم افزار< = SSPSاس پی اس اس >
سنجابی ، علیرضا ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک