کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۵-
ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌: ارک‍ان‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی
ازهری ، مجتبی ،۱۳۳۵- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
ازهری ، مجتبی ،۱۳۳۵- ؛  اصفهان دانش پژوهان برین : ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف‍لا۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پایداری در< سازه های = سازه های >فولادی
ازهری ، مجتبی ، ۱۳۳۵- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک