کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا
ح‍س‍اب‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
<ک‍ری‍زی‍گ‌= ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌ >، اروی‍ن‌
ب‍رزگ‍رزاده‌، م‍وس‍ی‌،۱۳۵۳-
آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍وررح‍ی‍م‌، س‍ع‍ی‍د،۶۸۴۹-
<ک‍ری‍زی‍گ‌= ک‍ری‍ت‌س‍ی‍گ‌ >، اروی‍ن‌
<ب‍وج‍اد زی‍و= ب‍وی‍اد زی‌ ی‍ف‌>،< گ‍ئ‍ورگ‌= ج‍ورج‌>
آن‍درس‍ن‌ ، دی‍ن‌
 
ناشر:
ارگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ = کرویت سیگ >، اروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )مانو
پوررحیم ، سعید،۶۸۴۹- ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌پ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف جرج .بی .توماس ، راس فینی
آخوندی ، محمدرضا،۱۳۵۷ - ، گردآورنده ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ = کریت سیگ >، اروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی مدیریت تغییر
آندرسن ، دین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل مبانی الکترونیک :حل کامل مسائل زوج و فرد قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد
برزگرزاده ، موسی ،۱۳۵۳- ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی برای بازرگانی ، مالی و مدیریت
<بوجاد زیو= بویاد زی یف >،< گئورگ = جورج > ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ب۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<مهارت های = مهارتهای >رهبری پروژه :از تئوری تا عمل
تهران : تلفن ناشر :۶۶۹۷۳۱۷۵-- -6 ۶۶۴۸۳۱۴۵،آدرس ناشر :تهران : خ . انقلاب ، خیابان 21 فروردین ، خ . لبافی نژاد، پ . 791 ارگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌پ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک