کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارک‍ان‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
آل‍ودگ‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
ب‍ت‍ن‌ --ت‍رک‌ خ‍وردگ‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ور ف‍راگ‍ی‍ر
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
ج‍وان‍ی‌، ک‍اوه‌، ۱۳۵۶-
ه‍ن‍س‍ن‌، راب‍رت‌ س‍ی‌.
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۵-
<ع‍م‍وش‍اه‍ی‌= ع‍م‍و ش‍اه‍ی‌>، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۳-
<ع‍رف‍ان‌ م‍ن‍ش‌= ع‍رف‍ان‍م‍ن‍ش‌>، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۴-
ب‍ه‍رام‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۴-
دام‍ر، ج‍ف‍ری‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
<ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
وی‍س‍وک‍ی‌، راب‍رت‌ ک‍ی‌.
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۶۴-
اک‍ب‍ری‌، رض‍ا
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
لام‍زدی‍ن‌، ادوارد
ح‍اج‍ی‌ اب‍وطال‍ب‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل خلاق مسئله ( مهارت های فکری برای جهان در حال تحول )
لامزدین ، ادوارد ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ل۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشکیل تیمهای موفق پروژه
ویسوکی ، رابرت کی . ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭و۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول < برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ب۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اثربخشی کلی تجهیزات )EEO(
هنسن ، رابرت سی . ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پایایی :قابلیت اعتماد
دامر، جفری ویلیام ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭د۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای >موجود
اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ب۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مهندسی صنایع :چکیده ای از پنج درس تخصصی مهندسی صنایع همراه با حل تشریحی هجده دوره آزمون کارشناسی ارشد
جوانی ، کاوه ، ۱۳۵۶- ؛  اصفهان ارکان دانش ، موسسه علمی دانش پژوهان برین ، انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ج۹‌ک۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم
کریمی ، جعفر، ۱۳۶۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲۳‬,‭‌ک۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک ها و مدل های < برنامه ریزی = برنامه ریزی >توریسم
کریمی ، جعفر، ۱۳۶۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آلودگی محیط زیست :آب ،خاک و هوا
<عرفان منش = عرفانمنش >، مجید، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۸۸۳‬,‭‌ع۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل >جامع آنالیز و طراحی < سازه های = سازه های >بتن آرمه :بر اساس کتاب آنالیز و طراحی ...امیر مسعود کی نیا ...به همراه نمونه سوالات پایان ترم بتن ۱ و ۲
معینی ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ک۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
<حاج شیرمحمدی = حاج شیر محمدی >، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۲۳۵۶۸۵۹- ۲۳۴۱۳۳۹ (۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . شیخ بهایی ، کوچه سرتیپ ، نرسیده به طالقانی ، پ ۹۲ ارکان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل < سازه های = سازه های >بتن آرمه تالیف داود مستوفی نژاد
بهرامی ، سعید، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل < سازه های = سازه های >بتن آرمه ( جلد دوم ) تالیف دکتر داوود مستوفی نژاد
<عموشاهی = عمو شاهی >، محسن ، ۱۳۶۳- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پایداری در< سازه های = سازه های >فولادی
ازهری ، مجتبی ، ۱۳۳۵- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰= سیصد >مساله حل شده مقاومت مصالح
حاجی ابوطالبی ، فرهاد، ۱۳۵۳- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ح۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترمیم و ترک در بتن و پلهای بتنی ( انواع ترک در بتن و پلهای بتنی )
اکبری ، رضا ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<آزمایش های = آزمایشهای >مکانیک خاک
وفائیان ، محمود ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭و۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2