کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ب‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
ب‍ت‍ن‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--چ‍ک‍ی‍ده‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍ار
آم‍ار
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۵-
ب‍اب‍ا، م‍وت‍وم‍و
ب‍ی‍ک‍ن‌، دن‍ی‍س‌ ه‍ن‍ری‌
خ‍دادادی‌، رض‍ا،۱۳۳۲-
س‍ال‍ت‍ر، ری‍چ‍ارد ج‍ان‌،
ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ت‍ون‌ آم‍ری‍ک‍ا
ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان‌، اح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۷-
س‍م‍ی‍ع‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۵۲-
اس‍ک‍راج‌، آل‍ن‌،۱۹۴۳-
ق‍اب‍وس‍ی‌،ف‍رب‍د،۱۳۵۲-
ب‍ک‍ائ‍ی‌، م‍ه‍ران‌،۱۳۵۴-
ن‍ق‍ی‍ه‌، م‍ج‍ی‍درض‍ا
خ‍اک‍ب‍از، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۹-
<م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد= م‍س‍ت‍وف‍ی‌ن‍ژاد>، داود،۱۳۳۹-
ت‍ن‍ر، آرت‍ور
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
ج‍وان‍ی‌، ک‍اوه‌،۱۳۵۶-
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
 
ناشر:
ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ارک‍ان‌
ارک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ب‍ان‍ک‌ م‍س‍ک‍ن‌
ارک‍ان‌ ، دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر[ )MQT( تی .کیو .ام ]سه قدم تا بهبود دائمی
تنر، آرتور ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان : بانک مسکن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ت۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در ترمودینامیک و انتقال گرما
بیکن ، دنیس هنری ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ب۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه سازه های بتنی [ بتونی 59 -813 ICA :]و تفسیر59 -R ICA-
انجمن بتون آمریکا ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [CLP پی .ال .سی ].
قابوسی ،فربد،۱۳۵۲- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستمهای >باربر
<مستوفی نژاد= مستوفی نژاد>، داود،۱۳۳۹- ؛  اصفهان ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توصیه هایی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه
نقیه ، مجیدرضا ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۳‬,‭‌ن۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی و طرح اختلاط بتن
<مستوفی نژاد= مستوفی نژاد>، داود،۱۳۳۹- ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۹‬,‭‌م۵‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<= MQT تی .کیو .ام >.با ایجاد کایزن
بابا، موتومو ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ب۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی
ازهری ، مجتبی ،۱۳۳۵- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی نرم افزار<=21-11 esaeleR batiniMمینی تب ۱۱-۱۲>
جمشیدیان ، احمدرضا،۱۳۴۷- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۸۱.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ج۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مهندسی صنایع :چکیده ای از پنج درس تخصصی مهندسی صنایع همراه با حل تشریحی یازده دوره آزمون کارشناسی ارشد
جوانی ، کاوه ،۱۳۵۶- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ج۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی برای مهندسین
اسکراج ، آلن ،۱۹۴۳- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عمران :چکیده ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزموان کارشناسی ارشد
بکائی ، مهران ،۱۳۵۴- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌ب۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک
سالتر، ریچارد جان ، ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۳‬,‭‌س۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب احتمالات و آمار:چکیده ای از مباحث درس احتمالات و آمار به همراه حل تشریحی شش دوره آزمونهای کارشناسی ارشد
خاکباز، حسن ،۱۳۵۹- ؛  اصفهان ارکان ، دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمار :اصول و روشها
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ج۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >بتن آرمه
<مستوفی نژاد= مستوفی نژاد>، داود،۱۳۳۹- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجرای سازه های فولادی
خدادادی ، رضا،۱۳۳۲- ؛  اصفهان دانش پژوهان برین ، ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌خ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مهندسی کامپیوتر؛ چکیده ای از ده درس تخصصی مهندسی کامپیوتر...
سمیع ، مهدی ،۱۳۵۲- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭‌س۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4