کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍وری‍س‍م‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وی‌، وی‍ن‌
س‍ی‍دع‍ب‍اس‌زاده‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍ذرل‍ی‌، ج‍ب‍رائ‍ی‍ل‌۱۳۴۴
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تخت سلیمان
موسوی ، محمود ؛  ارومیه سازمان میراث فرهنگی کشور، مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی   ، ۱۶۶۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ت۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی
سیدعباس زاده ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی
هوی ، وین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < جغرافیایی = جغرافیای >توریسم و اکوتوریسم آذربایجان غربی با رویکرد اقتصادی
خذرلی ، جبرائیل ۱۳۴۴ ؛  ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌خ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک