کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌-- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
خ‍دام‍رادی‌، ص‍ادق‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ب‍ی‍ن‌
<خ‍دام‍رادی‌= خ‍دا م‍رادی‌>، ص‍ادق‌،۱۳۶۴-
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۵۲-
ک‍ش‍اورز س‍رق‍ی‍ن‌، م‍ری‍م‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۱-
طاه‍ری‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۶۳-
<ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ژاد= ص‍ال‍ح‍ی‌ن‍ژاد>، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌،۱۳۶۵-
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۵۶-
م‍ق‍ام‍ی‌، پ‍رن‍ی‍ان‌، ۱۳۵۹-
ک‍اظم‌ زاده‌، ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌،۱۳۶۱-
ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ارش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روانشناسی فزیولوژیک ، انگیزش و هیجان
<خدامرادی = خدا مرادی >، صادق ،۱۳۶۴- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌خ۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
قاسمی ، عبدالله ،۱۳۵۶- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌ق۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد روانشناسی بالینی
صالحی ، مبین ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روانشناسی بالینی
کاظم زاده ، جعفرصادق ،۱۳۶۱- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ک۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
طاهری ، حمید،۱۳۶۳- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۹‬,‭ط۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد روانشناسی رشد
یوسفی ، حسین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ی۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع < روانشناسی = روان شناسی >رشد
خدامرادی ، صادق ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌خ۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
طاهری ، حمید،۱۳۶۳- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۹‬,‭ط۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع < علم النفس = علم النفس >از دیدگاه دانشمندان اسلامی
<صالحی نژاد= صالحی نژاد>، محمد علی ،۱۳۶۵- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ص۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمونهای = آزمون های >۱۰ سال کنکور ارشد< علم النفس = علم النفس >از دیدگاه دانشمندان اسلامی
<صالحی نژاد= صالحی نژاد>، محمد علی ،۱۳۶۵- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی نکات کلیدی ، تکنیک های طلایی
قهرمانی ، حمید،۱۳۵۲- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۲‬,‭‌ق۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد زبان عمومی و تخصصی روانشناسی
<صالحی نژاد= صالحی نژاد>، محمد علی ،۱۳۶۵- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۲‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه < مقابله ای = مقابله ای >متون تخصصی روانشناسی
مقامی ، پرنیان ، ۱۳۵۹- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌م۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روش تحقیق
کشاورز سرقین ، مریم ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۵‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد آمار و روش تحقیق
یوسفی ، حسین ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ی۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع آمار توصیفی و استنباطی " روانشناسی و علوم تربیتی ۱ و ۲"
کشاورز سرقین ، مریم ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ک۵‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک