کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارس‍ب‍اران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --داده‌پ‍ردازی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌ در ک‍ودک‍ان‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
ک‍ار - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ض‍ب‍ط وی‍دئ‍وی‍ی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
اح‍س‍اس‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌گ‍را
آم‍ار
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازگ‍اری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
<ای‍س‍اک‌= ای‍زاک‌>، اس‍ت‍ف‍ان‌،۱۹۲۵-
<رای‍ک‍م‍ن‌= راک‍م‍ن‌>، ری‍چ‍ارد ام‌
ک‍اپ‍لان‌، روب‍رت‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
<ص‍داق‍ت‍ی‌ ف‍رد= ص‍داق‍ت‍ی‌ف‍رد>، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۳-
ک‍ورن‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ب‍روک‍س‌، ک‍ی‍ت‌
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌.
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۰-
ن‍وی‍د، ج‍ف‍ری‌ اس‌
<ک‍ان‍ل‍ی‌= ک‍ون‍ول‍ی‌>، ک‍ال‍ی‌ وای‍ت‌، ۱۹۴۹ - م‌
دوت‍وی‍ت‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
ک‍ری‌، ج‍رال‍د،۱۹۳۷-
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۳-
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌: ب‍در
ارس‍ب‍اران‌: ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ؛  [تهران ] ارسباران : بدر   ، ۱۳۷۷-۹۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در< روان شناسی = روان شناسی >و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  [تهران ] نشر ارسباران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >کار
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای یادگیری ( از نظریه تا عمل )به همراه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات رایج تحصیلی و یادگیری
احدی ، حسن ،۱۳۲۳- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۷۰۴‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
احساس و ادراک
کورن ، استانلی ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >رشد
برک ، لورا ای . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
<ایساک = ایزاک >، استفان ،۱۹۲۵- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربست مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
کری ، جرالد،۱۹۳۷- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
لیزرل < محاوره ای = محاوره ای :>راهنمای کاربران
دوتویت ، استفان ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۶-۹۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭د۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رشد
برک ، لورا ای . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
کاپلان ، روبرت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فیلمبرداری < دوربینهای = دوربین های >ویدئویی
بروکس ، کیت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۸۲‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی ( >کلیات ، مفاهیم ، پیشینه )
<صداقتی فرد= صداقتی فرد>، مجتبی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ص۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >اجتماعی ( نظریه ها، مفاهیم و کاربردها)
کریمی ، یوسف ؛  تهران ارسباران : بعثت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت
<رایکمن = راکمن >، ریچارد ام ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭ر۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی مثبت
<کانلی = کونولی >، کالی وایت ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ک۹‌خ۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
نوید، جفری اس ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیکی :برگرفته از نیل کارلسون ، جیمز کالات ، مارک بریدولا، نیل واتسون ، مارک روزنویگ :درآمدی بر علم اعصاب رفتاری ، شناختی و بالینی
سیدمحمدی ، یحیی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :زرتشت غربی - بین خ 5 و - 6 پلاک 36 ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >و آموزش کودکان استثنایی
سیف نراقی ، مریم ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌س۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2