کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارس‌ رای‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌، ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
زارع‍ی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍د
زارع‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ tcejorp tfosorciM میکروسافت پراجکت ( ]کنترل پروژه )تحت [ 89 ,59 swodniW ویندوز۹۵ ،۹۸]
سالمی فیه ، کیوان ، ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل به روش اجزاء محدود به همراه خودآموز کامل نرم افزار[ SYSNA انسیس ]
زارعی نژاد، محمد ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<= SYSNA انسیس >به زبان مساله
زارعی نژاد،محمد ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸ز۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک