کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ه‍ا و روش‌ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ش‍ام‍ل‌ خ‍وش‍ه‌ب‍ن‍دی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ه‍ا و روش‌ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ش‍ام‍ل‌ خ‍وش‍ه‌ب‍ن‍دی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍درس‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، اح‍س‍ان‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره شامل خوشه بندی و تحلیل مولفه های اصلی
مدرسی خالدی ، احسان ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۵۲،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک