کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ - ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
ح‍س‍اب‍داری‌
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ح‍س‍اب‍داری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
آل‍در، ه‍ری‌
ه‍ژه‌پ‍وران‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ری‍ع‌الاطلاق‌، س‍ل‍م‍ان‌
ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ول‍وی‌
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
رض‍ازاده‌م‍ل‍ک‌، رح‍ی‍م‌
پ‍رت‍وی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
م‍ی‍رش‍م‍س‌: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان بیسیک .به انضمام ۲۵۰ برنامه اجرا شده توسط کامپیوتر با کاربردهای ریاضی - تجاری
برومند، رجب ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۲ : بر اساس نظام دانشگاهی
پرتوی ، ناصر ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
رضازاده ملک ، رحیم ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و توضیح حل مسائل اصول حسابداری
سریع الاطلاق ، سلمان ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و نقشه کشی ساختمان
هژه پورانی ، مسعود، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] میرشمس : اردیبهشت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیر یک دقیقه ای
جانسون ، اسپنسر ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وقت طلاست ( مدیریت وقت )کسب دو برابر در نصف وقت
آلدر، هری ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی
جلال الدین محمدبن محمد مولوی ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۸‬,‭‌خ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک