کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍واب‌ و ع‍ق‍اب‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ک‍اری‍ا، چ‍زاره‌، ۱۷۳۸- ۱۷۹۴
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،- ۱۳۲۶
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رساله جرایم و مجازاتها
بکاریا، چزاره ، ۱۷۳۸- ۱۷۹۴ ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۱‬,‭‌ب۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تاکید بر جرایم مواد مخدر
اردبیلی ، محمدعلی ،- ۱۳۲۶ ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک