کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارج‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ --ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ک‍ودک‍ان‌ --ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
<ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌= ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ن‍ج‌ >چ‍ن‍د وج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌ س‍وت‍ا
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ه‍ی‍س‍ت‍ری‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ اول‌، ام‍پ‍رات‍ور ف‍ران‍س‍ه‌، ۱۷۶۹- ۱۸۲۱
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
وس‍واس‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ازی‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍و، ری‍چ‍ارد
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌۱۹۳۳-
ج‍ون‍ز،<ال‍س‍ا= ال‍زا>
م‍ورت‍ی‍م‍ور، س‍ارا
اس‍ت‍ک‍ت‍ی‌ ، گ‍ی‍ل‌
ک‍ی‌، دی‍وی‍د ال‌.
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌
گ‍راه‍ام‌، ج‍ان‌
ج‍ان‌ب‍زرگ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۳-م‌.
م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍ل‍و ،م‍ج‍ی‍د
ل‍وی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ن‍وی‍م‍ای‍ر، آن‍ت‍ون‌
<گ‍ری‍ن‌ ب‍رگ‍ر= گ‍ری‍ن‌ب‍رگ‍ر>، دن‍ی‍س‌
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د
ک‍داس‍ن‌، ه‍ای‍دی‌ ج‍ی‌.
ن‍ی‍ن‍ان‌ ، م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍اوت‍ون‌، ک‍ی‍ت‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د ؛ ش‍ه‍رآب‌
ارج‍م‍ن‍د
م‍ی‍رش‍ی‍دا،ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍س‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د
آگ‍ه‌:ارج‍م‍ن‍د
اگ‍ه‌ ، ارج‍م‍ن‍د
آذرم‍ه‍ر: ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای < = VI.MSD دی اس ام فور>
اوتمر، اکهارت ۱۹۳۳- ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
تهران ارجمند ؛ شهرآب   ، ۱۳۷۸-۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۸‬,‭ز۵۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تحول شناختی :مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷ ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ل۹ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان < سیستمهای = سیستم های >خانواده ( :روشهای جدید درمان سیستمی میلان )
جونز،<السا= الزا> ؛  تهران میرشیدا،ارجمند   ، ۱۳۷۸-۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ج۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده ای از روش های < بازی درمانی = بازی درمانی >
کداسن ، هایدی جی . ؛  تهران آگه :ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ک۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه جیبی روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک ۲۰۰۵
سادوک ، بنجامین جیمز،۱۹۳۳-م . ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنجا که عقل حاکم است :چگونه می توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد( کتاب راهنمای < شناخت درمانی = شناخت درمانی >برای درمانگران و درمان جویان )
<گرین برگر= گرین برگر>، دنیس ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌گ۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الفبای طب روانشناختی ( راهنمای کاربردی برای پزشکان و کادر درمانی )
مایو، ریچارد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رواندرمانی و مشاوره عقلانی هیجانی رفتاری
درایدن ، ویندی ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اخلاق ، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان
جان بزرگی ، مسعود ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶۱‬,‭‌ج۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش تحلیلی یک مورد هیستری
فروید، زیگموند ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۲‬,‭‌ف۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی روان درمانی
لوی ، مایکل ؛  تهران آذرمهر: ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ل۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی :۱۰۰ نکته ، ۱۰۰ تکنیک
نینان ، مایکل ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ن۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمون بندر گشتالت
محمود علیلو ،مجید ؛  تهران انتسارات ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۲‬,‭‌م۳آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای < = 2-IPMM ام ام پی ای - ۲ >ارزیابی شخصیت و< آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
گراهام ، جان ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۷۳‬,‭‌گ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<رفتار درمانی = رفتاردرمانی >شناختی :راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی ... اختلالهای هراس ، افسردگی
هاوتون ، کیت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیکتاتورها بیمارند :ناپلئون ، هیتلر، استالین
نویمایر، آنتون ؛  تهران اگه ، ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۰۸‬,‭‌ن۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی ( راهنمای عملی )
مورتیمور، سارا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی و< روان پزشکی = روانپزشکی >کودک و نوجوان
کی ، دیوید ال . ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ک۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختلال وسواس :جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمانی
استکتی ، گیل ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9