کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ب‍اط در خ‍ان‍واده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط در خ‍ان‍واده‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍ی‍ج‍ان‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ل‍ه‍ا --ای‍ران‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ارت‍ب‍اط
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ا
دان‍ش‌ آم‍وزان‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- اخ‍ت‍لاف‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌دار --راه‍ن‍م‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍دی‌، ف‍رن‍گ‍ی‍س‌
ق‍ن‍ب‍رل‍و، ش‍ه‍لا، ۱۳۵۹-
دات‍ی‍ل‍ی‍و، ف‍ران‍ک‌ ام‌.، ۱۹۵۵ - م‌
<م‍ک‌ ک‍ی‌= م‍ک‍ی‌>، م‍ت‍ی‍و، ۱۹۴۸ - م‌
اس‍ت‍ف‍ان‌ م‍ور
ج‍اوی‍دی‌، ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌
ش‍ع‍اع‌ ک‍اظم‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۴۵-
پ‍ل‍وس‍و، پ‍اول‌< آر= ر>.
ب‍ای‌،< روح‌ ال‍ل‍ه‌= روح‌ ا>...
ب‍رزاف‍ش‍ان‍ی‌، ن‍غ‍م‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ژه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را
رص‍د ع‍ل‍م‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
آوای‌ ن‍ور
ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
وان‍ی‍ا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات همایش ملی مناسبات نسلی در ایران :ابعاد و عوامل گسست و پیوند نسلها
همایش ملی مناسبات نسلی در ایران ( اولین :۱۳۸۳ : تهران ) ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۲۶‬,‭‌ن۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی زنان خانه دار
تهران دانشگاه الزهرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷/۳۹‬,‭‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رشد و شخصیت کودک
تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭ر۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و فرزندان در دوره دبیرستان
تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭د۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی روابط انسانی :ارتباط کارآمد در خانواده و اجتماع
بای ،< روح الله = روح ا>... ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد< زوج درمانی = زوج درمانی >هیجان مدار )TFE(بر افزایش رضایت جنسی ، بهبود عملکرد خانواده و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین
جاویدی ، نصیرالدین ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۵،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیام ها :ارتباط موثر با همسر، فرزندان ، همکاران ، و افراد ناآشنا
<مک کی = مکی >، متیو، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۸۲۰۴۰،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌م۸‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی < طرح های = طرحهای >درمانی گام به گام
داتیلیو، فرانک ام .، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭د۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت ارتباط والد -نوجوان دراستفاده از اینترنت و کارکرد خانواده در نوجوانان
برزافشانی ، نغمه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۰۵،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی خانواده :برگرفته از دیدگاه های روان شناسی و اسلام ( با رویکرد فرهنگ ایرانی )
شعاع کاظمی ، مهرانگیز، ۱۳۴۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ش۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب های = آسیبهای >اجتماعی ( نوپدید )با تاکید بر تئوری های زیربنایی و راهکارهای مقابله ای
شعاع کاظمی ، مهرانگیز، ۱۳۴۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۷آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روابط درون خانواده
رشیدی ، فرنگیس ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭ر۵آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<پیمان شکنی = پیمان شکنی :>مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی
پلوسو، پاول < آر= ر>. ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌پ۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کلیات جامعه شناسی
استفان مور ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۸۵‬,‭‌م۸‌ک۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اختلافات خانوادگی : زمینه ها، تبعات ، راهکارها
قنبرلو، شهلا، ۱۳۵۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۲۶۶۵۳۲۸۴،آدرس ناشر :خیابان پاسداران - خیابان اختیاریه جنوبی - کوچه شهریار- پلاک ۵ - واحد۱۰ رصد علم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک