کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ -- ف‍ی‍زی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- اخ‍ت‍لاف‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌ -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍ی‍ف‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
آم‍ار
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‌
ب‍ی‍رق‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، اک‍رم‌
ح‍س‍ون‌، ن‍دی‍م‌
ف‍رح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍رز، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۰۱-
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
ه‍م‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۳۴-
گ‍ی‍ل‍ری‍ت‌، اس‍م‍ارچ‌ س‍ن‌، ۱۹۰۴-
ب‍ی‍رق‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۵۲-
ب‍ی‍رق‍ی‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
لاب‍ووت‍ی‍ز، ل‍ئ‍ون‍ارد س‍ی‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍ال‍ج‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اراک‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ذره‌ب‍ی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
ن‍وای‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(اراک‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علم مدیریت : پژوهش عملیاتی
لی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶‬,‭‌م۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل معادلات دیفرانسیل بیش از ۱۹۰۰ مسئله کاملا حل شده همراه با افزوده هایی از مترجم
ایرز، فرانک ، ۱۹۰۱- ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح بتن مسلح " به روش بارنهایی ( "براساس آئین نامه ( ICA( هندبوک عملی )
حسون ، ندیم ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی اراک   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ح۵ط۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
مقصودی ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  اراک ذره بین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست کلاسهای آمادگی آزمون سراسری دروس اختصاصی ریاضی فیزیک و علوم تجربی
[اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، واحد فوق برنامه ، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۲ :)کلاسهای آمادگی و آزمون سراسری دستورزبان و درک مطلب انگلیسی
میرزائی ، محسن گردآورنده ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه علوم اراک )، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۱ )کلاسهای آمادگی آزمون سراسری :هوش و استعداد تحصیلی ، ادبیات فارسی ، بینش دینی
هاشمی پور، احمد ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۱۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دبیرستانی
فرحی ، غلامحسین ؛  اراک کالج   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۹‬,‭ر۷۸۵د۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایش در تجزیه کیفی :مقدماتی
گیلریت ، اسمارچ سن ، ۱۹۰۴- ؛  اراک جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۳‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرفراز همچون سرو
اسماعیلی ، اکرم ؛  اراک کالج   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌س۹۱۸۵،‌س۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد روان شناسی
بیرقی ، ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  اراک نوای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی
بیرقی ،ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  اراک نوای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹۲‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کودک ، قصه و نمایش :روشهای رشد ذهن و آفرینش کودک و تجربه هایی در آفرینش قصه و نمایش
همتی ، اسماعیل ،۱۳۳۴- ؛  اراک دانشگاه آزاد اسلامی (اراک )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲‬,‭‍ه۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مسائل شیمی فیزیک : همراه با قسمت راهنمای مسائل
لابووتیز، لئونارد سی ؛  اراک انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭‌ل۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خانواده موفق
بیرقی ، ابوالفضل ، ۱۳۵۲- ؛  اراک : تلفن ناشر : ۰۹۱۸۳۶۱۲۹۶۷ ۷۷۳۹۷۵۰-۷۸۳۱۳۹۱-۰۲۵۱ ،آدرس ناشر :آدرس : قم / خیابان سمیه / کوچه /24 پلاک 006 نوای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک