کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اد۱۲۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ت‍ورو، ه‍ن‍ری‌ دی‍وی‍د، ۱۸۱۷- ۱۸۶۲ . در ادب‍ی‍ات‌divaD yrneH ,uaerohT
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ف‍رات‍ج‍دد( ادب‍ی‍ات‌)
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۹۹- ۱۹۶۱ ، tsenrE ,yawgnimeH.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
اد۱۲۳
ن‍ق‍د -- ت‍اری‍خ‌
دا۱۲۳
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
لارن‍س‌، ج‍روم‌، ۱۹۱۵-
دادپ‍ی‌، ف‍رن‍از، ۱۳۵۴-
م‍ان‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰
ب‍رش‍ت‌، ب‍رت‍ول‍ت‌،۱۸۹۸- ۱۹۵۶
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۹-
خ‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍ردوس‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
طی‍اری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
ک‍رای‍ت‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۲-
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌۷ ق‌
ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍اه‍وت‍ی‌، م‍ه‍ری‌
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌
دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ه‍رت‍اش‌، س‍ع‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، گ‍رگ‍وری‌، ۱۹۳۱-
ح‍س‍ی‍ن‌خ‍ان‍ی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
ول‍ک‌، رن‍ه‌، ۱۹۰۳- ۱۹۹۵
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍ی‍اوش‌
ن‍ش‍رم‍س‍ع‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ب‍رگ‌
ک‍وی‍ر
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛ س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ م‍راس‍م‌ ده‍ه‌ ف‍ج‍ر ان‍ق‍لاب‌
آن‍زان‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌: ک‍ت‍اب‌ پ‍رس‍ت‍ه‌
م‍ح‍ی‍ط
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر وی‍دا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر داری‍ن‍وش‌
ف‍ره‍م‍ن‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نقد جدید
ولک ، رنه ، ۱۹۰۳- ۱۹۹۵ ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۶‬,‭و۸‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ افسانه های ایرانی
درویشیان ، علی اشرف ، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده ؛  تهران آنزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۳‬,‭د۴۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بزم شاعران :شیواترین اشعار ترکیبی و هماهنگ از ۷۰۰ شاعر ایران زمین در فرهنگ و ادب فارسی
خرمی ، حسین ، گردآورنده ؛  قم نشر خرم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۲‬,‭‌خ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تا زیر میز فرمانده :نمایشنامه ( تریلوژی )
طیاری ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۴۶‬,‭‌ی۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ز۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تونیتای بینوا" راه پر رنج شناخت "
مان ، هاینریش ، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰ ؛  تهران علمی و فنی ، بخش هنر و ادبیات : کتاب پرسته   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی بوسنی و هرزوگووین
حسین خانی ، نورالله ؛  تهران نشرمسعی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌س۹۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
با غنچه های فجر :برای نوجوانان
حسن بیگی ، ابراهیم ، ۱۳۳۶ - ، گردآورنده ؛  تهران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ؛ ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۲۷‬,‭‌ح۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حدیث دیگران در قلمرو فرهنگ ، ادب و هنر
شهرتاش ، سعید، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۴‬,‭‌ش۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حکایت آشنایی من با...
احمدی ، احمدرضا، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر ویدا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ح۸۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
توپچنار
شاه حسینی ، انسیه ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ش۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیزم و نشانه شناسی در ادبیات داستانی
فردوسی ، حمیدرضا ؛  مشهد نشر سیاوش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۸‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جوامع الحکایات :تاریخ ایران و اسلام
عوفی ، محمدبن محمد، قرن ۷ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۶۲‬,‭‌ج۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پاپا( خاطرات )
همینگوی ، گرگوری ، ۱۹۳۱- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۴۳‬,‭‌م۹‌ی۸۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پارک ژوراسیک
کرایتون ، مایکل ، ۱۹۴۲- ؛  محیط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭ر۲‌پ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آن شب بارانی :مجموعه داستان
ماهوتی ، مهری ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
این ها سهم تو از توست
دادپی ، فرناز، ۱۳۵۴- ؛  تهران نشر دارینوش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۳۱۸‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آنکه گفت :آری و آنکه گفت :نه ، و سه اثر دیگر
برشت ، برتولت ،۱۸۹۸- ۱۹۵۶ ؛  تهران فرهمند   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۶۰۳‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آن شب که " تورو "زندانی بود( نمایشنامه در دو پرده )
لارنس ، جروم ، ۱۹۱۵- ؛  [تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، [۱۳۶۸؟]
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۳۵‬,‭‌ل۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش دستور زبان فارسی
شریعتی ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۹۳‬,‭‌ش۴۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9