کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌،۱۳۰۲-
ش‍ی‍خ‌ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
اب‍دال‍ی‌، م‍ه‍رزاد،۱۳۴۶ -گ‍ردآورن‍ده‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌،۱۳۱۶-
 
ناشر:
دان‍ش‌ن‍گ‍ار
ن‍ی‍ک‌ان‍دی‍ش‌
م‍ی‍زان‌
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اثبات و دلیل اثبات
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۰-۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوی
شیخ نیا، امیرحسین ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوی
حسینی نژاد، حسینقلی ،۱۳۰۲- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رویه و آئین دادرسی مدنی
ابدالی ، مهرزاد،۱۳۴۶ -گردآورنده ؛  تهران نیک اندیش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوا( دعاوی کیفری و حقوقی )، علمی و کاربردی
گلدوزیان ، ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک