کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ -ف‍ن‌
ک‍ار - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
اح‍س‍اس‌
طراح‍ی‌ -- ف‍ن‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ . اص‍ول‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و روش‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادراک‌ ف‍ض‍ا
ه‍ن‍ر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ادراک‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ادراک‌ ب‍ص‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۲۸۱- ۱۳۶۰
ف‍رس‌، پ‍ل‌
ک‍پ‍س‌، ج‍ئ‍ورگ‍ی‌
ه‍ب‌، دون‍ال‍د ال‍دی‍ن‍گ‌، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
ون‍وس‌، داور،۱۳۲۶ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍پ‍ش‌، ج‍ورج‌، ۱۹۰۶-
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
ادواردز، ب‍ت‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ س‍ب‍زواری‌،م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،۱۳۱۹ -ش‍ارح‌
پ‍ورت‍ر، ت‍ام‌
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷
م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‍اب‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۲-
ارج‍م‍ن‍د، م‍ه‍دی‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ل‍وت‍ان‍ز، ف‍رد
ف‍ل‍دم‍ن‌، ادم‍ون‍د ب‍رک‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د ؛ ش‍ه‍رآب‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌: ص‍درا
ن‍ش‍ردان‍ا،ت‍اخ‌
ارج‍م‍ن‍د
م‍ارل‍ی‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
رش‍د
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >احساس و ادراک
ایروانی ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول فلسفه و روش < رئالیسم = ریالیسم >
طباطبائی ، محمدحسین ،۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  تهران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم : صدرا   ، ۱۳۵۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصویر ذهنی و جهان سینماتوگراف
ارجمند، مهدی ؛  تهران بنیاد سینمائی فارابی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
تهران ارجمند ؛ شهرآب   ، ۱۳۷۸-۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۸‬,‭ز۵۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان تصویر
کپس ، جئورگی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۴۳۰/۵‬,‭‌گ۲ز۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مردم در سازمانها :زمینه رفتار سازمانی
میچل ، ترنس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تنوع تجارب تجسمی
فلدمن ، ادموند برک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۱‬,‭‌ف۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفسیری براصول فلسفه و روش رئالیسم علامه سید محمدحسین طباطبائی
شریعتی سبزواری ،محمدباقر،۱۳۱۹ -شارح ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭‌ش۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان شناسی
هب ، دونالد الدینگ ، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تحول شناختی :مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷ ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ل۹ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی احساس و ادراک
محی الدین بناب ، مهدی ،۱۳۱۲- ؛  تهران نشردانا،تاخ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی < روان شناسی = روان شناسی >تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >کار
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی باسمت راست مغز
ادواردز، بتی ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بنیان های گرافیک :راهنمای معماران ، طراحان گرافیک و هنرمندان
پورتر، تام ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‌پ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
لوتانز، فرد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ل۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان تصویر
کپش ، جورج ، ۱۹۰۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۴۳۰/۵‬,‭‌گ۲ز۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ( پیشرفته " )مقدمه ای بر رفتار سازمانی "
ونوس ، داور،۱۳۲۶ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴و۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5