کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌ -- .م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ --م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ام‍ل‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ۱۳۳۴-
ک‍ی‍وان‍ف‍ر، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،
پ‍وروه‍اب‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌
پ‍روان‍ه‌ پ‍ای‍دار م‍ن‍ف‍رد
ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
دام‍ادی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۲۰
ق‍ی‍ص‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۵-
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
ف‍ت‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۳-
 
ناشر:
ع‍اب‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛ س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ م‍راس‍م‌ ده‍ه‌ ف‍ج‍ر ان‍ق‍لاب‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
روزگ‍ار : ن‍اژ
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
س‍خ‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
با غنچه های فجر :برای نوجوانان
حسن بیگی ، ابراهیم ، ۱۳۳۶ - ، گردآورنده ؛  تهران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ؛ ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۲۷‬,‭‌ح۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کشکول
شیخ بهائی ، بهاء الدین محمدعاملی ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AC‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۹‌ک۵۰۴۱‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پله پله تا خدا
پوروهاب ، محمود، ۱۳۰۴ - ، گردآورنده ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۹‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گلبرگ :مجموعه نمایشنامه های ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان
[تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۰۱‬,‭‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی :درسنامه دانشگاهی
فتوحی ، محمود،۱۳۴۳- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ف۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ادبیات فارسی عمومی
ذوالفقاری ، حسن ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭د۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون و نگارش فارسی
بهمنی مطلق ، یدالله ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی :درسنامه دانشگاهی
فتوحی ، محمود،۱۳۴۳- ؛  تهران روزگار : ناژ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ف۲‌ف۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سخن شیرین پارسی :برگزیده ی شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمی ، سخنوری و...
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
قیصری ، ابراهیم ، ۱۳۱۵- ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭د۹‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی شامل :برگزیده متون ادبی ، دستور و تاریخ زبان شیوه کتابت و نگارش و نقد و بررسی ادب و فرهنگ
دامادی ، محمد،- ۱۳۲۰ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭د۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گیسوی سخن
کیوانفر، علی اکبر، ؛  تهران تلفن ناشر : ۶۶۹۵۲۹۴۸،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخررازی - خ شهدای ژاندارمری - پ ۱۷۲ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ک۹‌گ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حکمت های گم شده در تربیت ( نگاهی تازه به متون دیرینه )
کریمی ، عبدالعظیم ، ۱۳۳۴- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۴۱‬,‭‌ک۴‌ح۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ره آوردی از ادب پارسی
پروانه پایدار منفرد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۷۲۴۴۳۳۳-۶۶۹۳۲۴۵۶،آدرس ناشر :تهران - خ آزادی - خ اسکندری - پ 35 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭ر۹۵۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک