کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- س‍ب‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- س‍ب‍ک‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دک‍ت‍ر س‍ی‍روس‌ ش‍م‍ی‍س‍ا
ف‍ت‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۳-
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ی‍ت‍رام‌
م‍ج‍ی‍د
س‍خ‍ن‌
ف‍ردوس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >زبان و شعر فارسی
بهار، محمدتقی ، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰ ؛  تهران مجید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۵‬,‭آ۱۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >، یا، تاریخ تطور نثر فارسی
بهار، محمدتقی ، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ب۹‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات < سبک شناسی = سبک شناسی >
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر یترام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۸‬,‭‌ش۸‌ک۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی :>نظریه ها، رویکردها و روش ها
فتوحی ، محمود، ۱۳۴۳- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ف۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سبک شناسی
دکتر سیروس شمیسا ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۸‬,‭‌ش۸ ‌ک۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک