کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ش‍ع‍ر
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ت‍ورو، ه‍ن‍ری‌ دی‍وی‍د، ۱۸۱۷- ۱۸۶۲ . در ادب‍ی‍ات‌divaD yrneH ,uaerohT
س‍ی‍ن‍م‍ا و ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ف‍رات‍ج‍دد( ادب‍ی‍ات‌)
اخ‍ت‍راع‍ات‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ش‍اع‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍طلاح‍ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
م‍راج‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ودب‌ ب‍ش‍ی‍ری‌، رض‍ا
ه‍ری‍س‌، ام‍ی‌ ب‍ی‍ورک‌
پ‍وررض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
لارن‍س‌، ج‍روم‌، ۱۹۱۵-
اس‍ک‍ارپ‍ی‍ت‌، روب‍ر، ۱۹۱۸-
آرب‍ری‌، آرت‍ور ج‍ان‌
ف‍ردوس‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
داد، س‍ی‍م‍ا
اس‍ت‍وری‌، چ‍ارل‍ز آم‍ب‍روز،۱۹۶۷-۱۸۸۸
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍رن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ل‍ئ‍ون‍ارد، ۱۹۱۸- ۱۹۹۰
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ب‍رن‍اک‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ه‍رت‍اش‌، س‍ع‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ی‍ن‍ک‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍ی‍اوش‌
س‍م‍ت‌
پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌ )
ک‍وی‍ر
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛ س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ م‍راس‍م‌ ده‍ه‌ ف‍ج‍ر ان‍ق‍لاب‌
ف‍ی‍ل‍م‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍س‍ری‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
م‍رواری‍د
ک‍اوی‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اختراعات
تهران موسسه کتاب همراه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۴۸‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
با غنچه های فجر :برای نوجوانان
حسن بیگی ، ابراهیم ، ۱۳۳۶ - ، گردآورنده ؛  تهران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ؛ ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۲۷‬,‭‌ح۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حدیث دیگران در قلمرو فرهنگ ، ادب و هنر
شهرتاش ، سعید، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۴‬,‭‌ش۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیزم و نشانه شناسی در ادبیات داستانی
فردوسی ، حمیدرضا ؛  مشهد نشر سیاوش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۸‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آن شب که " تورو "زندانی بود( نمایشنامه در دو پرده )
لارنس ، جروم ، ۱۹۱۵- ؛  [تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، [۱۳۶۸؟]
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۳۵‬,‭‌ل۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تئاتر نوجوانان
پوررضائیان ، مهدی ؛  [تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۱۵۵‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ادبیات فارسی
عبیدی ، علی ؛  [تهران ] پیک ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭‌ع۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فیلم :جایگاه سینما در علوم انسانی
جینکز، ویلیام ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری
استوری ، چارلز آمبروز،۱۹۶۷-۱۸۸۸ ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزشی عالی ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت بهتر
هریس ، امی بیورک ؛  تهران کسری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‍ه۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
امثال موزون در ادب فارسی
مودب بشیری ، رضا ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۶‬,‭‌م۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات ادبی :واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی به شیوه تطبیقی و توضیحی
داد، سیما ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭د۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
غلط ننویسیم :فرهنگ دشوارهای زبان فارسی
نجفی ، ابوالحسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۷۳‬,‭‌ن۳‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات :شامل لغات گلستان و بوستان سعدی ... بانضمام لغات متشابه
برناک ، علی ؛  تهران کاویان   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۲۱‬,‭‌ب۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان
برنستاین ، لئونارد، ۱۹۱۸- ۱۹۹۰ ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌ب۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و سینما
امینی ، احمد، گردآورنده ؛  تهران فیلم   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ادبیات
اسکارپیت ، روبر، ۱۹۱۸- ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کلاسیک فارسی
آربری ، آرتور جان ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۵‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9