کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ادب‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دری‍م‌ وی‍ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا
وب‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا .وی‌ .آر .ات‍م‍ل‌
س‍خ‍ت‌ اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍روت‍ک‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌-- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادب‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ی‍وئ‍ن‌، پ‌ .ک‌.
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌ ۱۳۴۷-
ع‍س‍گ‍ری‌، ف‍رن‍ود،۱۳۵۶-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ب‍ادام‍ی‌ ن‍ج‍ات‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۶۷-
ن‍وری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، ۱۳۴۹-
رض‍ای‍ی‍ان‌ ع‍طار، م‍س‍ع‍ود
ده‍دش‍ت‍ی‌،س‍ت‍ار،۱۳۵۰-
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌،ک‍ورش‌، ۱۳۴۷-
م‍ی‍گ‍ز، راب‍رت‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وس‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۱۶-
غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ری‍م‍ی‌طاری‌ ،ک‍ورش‌۱۳۴۷-
م‍ال‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
ب‍رزی‍ده‌، ف‍رخ‌
<دی‍ت‍ل‌= دای‍ت‍ل‌>، ه‍اروی‌
ب‍روس‌، ب‍ت‍س‍ی‌
 
ناشر:
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و: ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد: ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌ : ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۲
وستون ، جان فردریک ، ۱۹۱۶- ؛  تهران جهان نو: نشر اتحاد: ادبستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۵‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [ 6.2 orpxoF فاکس پرو۲/۶]
مالکی ، علی ، ۱۳۳۶- ؛  [تهران ] ادبستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۱۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل اصول حسابداری ( ۱)
میگز، رابرت ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۱‬,‭‌م۹‌م۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها( به همراه واژه نامه تخصصی )
کریمی طاری ،کورش ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون ( ESCM ام .سی .اس .ای ).
شرکت مایکروسافت ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ش۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران ۱ 0.. ۶( pohsotohPفتوشاپ ۶.۰.۱)
نوری ، شکوفه ، ۱۳۴۹- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت برنامه نویسی با دلفی )ihpleD(
کریمی طاری ،کورش ، ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ک۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارت در مدارهای منطقی و سخت افزار:ویژه دانش آموزان سال سوم هنرستانهای کامپیوتر، داوطلبان کنکور...
غلامعلی ، محمود ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی برنامه نویسی جاوا اسکریپ
عسگری ، فرنود،۱۳۵۶- ؛  تهران نشر ادبستان :نشر اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال
تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان : نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کامیوتری ( به همراه واژه نامه تخصصی )
کریمی طاری ، کورش ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ک۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی فیزیک هالیدی
دهدشتی ،ستار،۱۳۵۰- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز = ]0.4 revaewmaerD aidemorcaM ماکرومدیا دریم ویور۴/۰ ] در ۲۴ ساعت
بروس ، بتسی ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭د۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خواص سحری و درمانی سنگ ها
رضاییان عطار، مسعود ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۳)
برزیده ، فرخ ؛  تهران ادبستان   ، [۱۳۷۶؟]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < برنامه نویسان = برنامه نویسان <>= avajجاوا>
<دیتل = دایتل >، هاروی ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی >کاربردی اینترنت و وب ( :تکنولوژی های کاربردی وب )
یوئن ، پ .ک . ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۶‬,‭‌ی۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای < = RVAای وی آر >به زبان < = Cسی >
بادامی نجات ، حمید، ۱۳۶۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2