کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادا۱۲۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ورش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،- ۵۲۹ ق‌ .م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ی‍ل‍ی‌ -- ک‍ودک‍ان‌
س‍ی‍ن‍وح‍ه‌
داس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍ل‍ه‌م‍رد
داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴.
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
ااد۱۲۳
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ارف‍ان‍ه‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌
ادا۱۲۳
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وی‌، ب‍زرگ‌
آزاد، اب‍وال‍ک‍لام‌، ۱۸۸۸- ۱۹۵۸
ک‍وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و، ۱۹۴۷-
ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ح‍ج‍ازی‌، آرش‌
ش‍ورای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ی‌م‍رام‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
آرام‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ات‍رس‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
چ‍خ‍وف‌، آن‍ت‍وان‌
م‍ودب‌پ‍ور، م‌
رول‍ی‍ن‍گ‌، ج‌.ک‌.
ع‍طاری‍ان‌، ف‍ائ‍زه‌
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰
ب‍اخ‌، ری‍چ‍ارد
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ات‍وی‍م‍ی‌، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌
س‍ای‍ت‌ س‍خ‍ن‌
ک‍اروان‌
ش‍ب‍اوی‍ز
داری‍ن‍وش‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ه‍ر ه‍رم‍ز
دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ازی‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍س‍ل‌ ن‍و ان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی ذهنم
باخ ، ریچارد ؛  تهران دارینوش   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هاری پاتر و تالار اسرار
رولینگ ، ج .ک . ؛  ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سینوهه :پزشک مخصوص فرعون
والتاری ، میکاتویمی ، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹ ؛  [تهران ] ۱۳۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سگ ولگرد
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اندوه ماه
حجازی ، آرش ؛  تهران کاروان   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه داستان های کوتاه چخوف
چخوف ، آنتوان ؛  کتابخانه مجازی داستانهای فارسی   ، خرداد۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب هفته : داستانهای کهن ایرانی
شورای نویسندگان ؛  سازمان چاپ و انتشارات کیهان   ، ۱۳۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای عارفانه در آثار علامه حسن زاده آملی
حسن زاده آملی ، حسن ؛  تهران ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آب زندگی
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران ؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خواستگاری یا انتخاب
مودب پور، م ؛  تهران نسل نو اندیش   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سه موی طلایی
کی مرام ، منوچهر ؛  تهران شباویز   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شکری عسلی نمکی
کی مرام ، منوچهر ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واکسی ، داستان کوتاه
آرام ، علی ؛  تهران انجمن فرهنگی مهر هرمز   ، ۲۰۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زمانی که باد بوزد( داستان )
پاترسون ، جیمز ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد
کوئیلو، پائولو، ۱۹۴۷- ؛  تهران ؟۱۳۷
شماره راهنما: ‭.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای بحارالانوار
ناصری ، محمود ؛  قم دارالثقلین   ، ۱۳۷۷-
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زنی که مردش را گم کرد" گزیده داستان های کوتاه "
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران سایت سخن   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: ‭.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عشق ماندگار
عطاریان ، فائزه ؛  تهران ؟۱۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کوروش کبیر( ذوالقرنین )
آزاد، ابوالکلام ، ۱۸۸۸- ۱۹۵۸ ؛  [تهران ] ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گیله مرد
علوی ، بزرگ ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9