کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اخ‍روی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۶۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
اخ‍روی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
به کارگیری عملی < = LMXایکس ام ال >در< محیط های = محیطهای < >برنامه نویسی = برنامه نویسی >
اخروی ، مریم ، ۱۳۶۳- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک