کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اح‍ق‍پ‍ا۱۲۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍لات‌
م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ق‍اب‍ل‌ اع‍م‍ال‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ ق‍رارداده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و اص‍ول‌ اروپ‍ای‍ی‌ ق‍رارداده‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌
اح‍ق‍پ‍ا۱۲۳
م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ق‍رارداد
ق‍رارداد اج‍اره‌ زم‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ ه‍ش‍دار
ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در اداره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌
ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌
<آی‍ی‍ن‌= آئ‍ی‍ن‌ >دادرس‍ی‌ ش‍وراه‍ای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌
خ‍س‍ارت‌
ق‍رارداد ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ف‍روش‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
خ‍س‍ارت‌ از خ‍س‍ارت‌
گ‍از
اص‍ل‌ ب‍راب‍ری‌ طرف‍ی‍ن‌ ع‍وا
ف‍ق‍ه‌
ت‍وق‍ف‌
 
پدیدآور:
ب‍لال‍ی‌ ک‍وچ‍ص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
خ‍وش‍روی‍ی‌ م‍ج‍د، م‍ه‍دی‌
ع‍ام‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
<ش‍ی‍ع‍ه‌زاده‌= ش‍ی‍ع‍ه‌ زاده‌>، ح‍س‍ن‌
م‍رزب‍ن‍د، ج‍واد
م‍ح‍م‍د طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍رادی‌، ام‍ی‍ر
رس‍ول‍ی‌، ح‍ام‍د
ن‍ص‍ی‍ری‌ اوان‍ک‍ی‌ ، رض‍ا
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
ع‍زی‍ززاده‌ آرائ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
<ض‍ی‍ا الاس‍لام‍ی‌= ض‍ی‍االاس‍لام‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
<داودی‌ = داوودی‌ >، زه‍را
ک‍اش‍ف‍ی‌ آج‌ ب‍ی‍ش‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ب‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
وی‍س‍ی‌، اص‍لان‌
رج‍ب‍ی‌، پ‍ان‍ت‍ه‌ آ
زاه‍دی‌، ام‍ی‍ر
س‍ک‍وت‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
وضعیت حقوق معاملات اشخاص < ممنوع المعامله = ممنوع المعامله >
نبی زاده ، حامد ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۶،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقد نقش سرمایه در اداره شرکتهای تجاری
شیرافکن ، معصومه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت مدنی مطلق در حقوق ایران و انگلستان
<داودی = داوودی >، زهرا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع < بین المللی = بین المللی >کالا( وین ۱۹۸۰ ) با حقوق انگلستان و ایران
بلالی کوچصفهانی ، مریم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل انتقادی بر صلاحیت و< آیین = آئین >دادرسی شوراهای حل اختلاف
<ضیا الاسلامی = ضیاالاسلامی >، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۴،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
انتقال تعهدات ، مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری < بین المللی = بین المللی >و اصول اروپایی قراردادها
شعبانی ، فریبا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۵،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
حقوق فرزند طبیعی در رابطه با والدین به مقتضای قواعد اولیه و ثانویه در فقه امامیه و حقوق ایران و بررسی این حقوق در کنوانسیون حقوق کودک
ویسی ، اصلان ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۶،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگاه برابری طرفین < دعوا= دعوی >در دادرسی مدنی و آثار حقوقی آن با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فرا ملی
کاشفی آج بیشه ، علیرضا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۷،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت حقوقی ربح مرکب ( سرمایه سازی سود)
محمد طاهری ، محمدرضا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۸،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و نقد نظام دادرسی < دادگاه های = دادگاههای >خانواده
عاملی ، حسن ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۹،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تحدید حدود اختیارات مدیران < شرکتهای = شرکت های >تجاری و آثار حقوقی آن
مرزبند، جواد ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۰،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
قراردادهای مربوط به < مسئولیت = مسوولیت >در معالجات پزشکی در حقوق ایران و فقه امامیه
خوشرویی مجد، مهدی ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
روش تعیین ثمن در قرارداد فروش گاز و GNL و مشروعیت آن
رسولی ، حامد ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۳،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش هشدار در رفع مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در کامن لا
زاهدی ، امیر ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۵،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
قانون قابل اعمال در حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری
عزیززاده آرائی ، فاطمه ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۶،LT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
توقف و چگونگی احراز آن در حقوق ایران
مرادی ، امیر ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۷،LT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زمانی کشتی با تاکید برحق استرداد کشتی ( مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان )
رجبی ، پانته آ ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۲،LT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط فقه و اخلاق
<شیعه زاده = شیعه زاده >، حسن ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
ماهیت ، اوصاف و آثار قراردادهای پیش فروش ساختمان
سکوتی ، نیما ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۸،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
نقد ارائه راهکار در خصوص خسارات بلاجبران در نظام حقوقی ایران
نصیری اوانکی ، رضا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۹،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9