کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اح‍س‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --چ‍ک‍ی‍ده‌ درس‍ه‍ا
زن‍اش‍وی‍ی‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
زن‍ان‌
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍س‍ان‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اح‍س‍اس‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ج‍ال‍ت‌
ادراک‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
طراح‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ --درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌ ج‍و، ۱۹۳۰ - م‌
ف‍رج‌ ع‍ص‍ری‌ ، ال‍ه‍ه‌
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
ل‍ی‍ل‌ ، ل‍ی‍ن‍دا
ک‍ورن‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
ه‍ب‌، دون‍ال‍د ال‍دی‍ن‍گ‌، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
م‍ی‍رم‍ه‍دی‌، س‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۷-
ع‍س‍ک‍ری‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۱-
<ق‍ل‍ی‌پ‍ور= ق‍ل‍ی‌ پ‍ور>، آری‍ن‌، ۱۳۵۲-
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
ک‍ارل‍س‍ون‌،< ن‍ی‍ل‌= ن‍ای‍ل‌ >آر
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، پ‍اول‌،۱۹۵۱-
<ک‍ورن‌= ک‍ارن‌>، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌، ۱۹۴۲ - م‌
م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‍اب‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۲-
<م‍ی‍لان‍ی‌ ف‍ر= م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر>، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۱-
آدل‍ر، آل‍ف‍رد،۱۹۳۷-۱۸۷۰
 
ناشر:
رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
ن‍ش‍ردان‍ا،ت‍اخ‌
ق‍وم‍س‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
غ‍زل‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ا
ان‍ت‍ش‍ار
گ‍ف‍ت‍گ‍و
ت‍خ‍ت‍ه‌ س‍ی‍اه‌
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
ارس‍ب‍اران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >احساس و ادراک
ایروانی ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان شناسی
هب ، دونالد الدینگ ، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی احساس و ادراک
محی الدین بناب ، مهدی ،۱۳۱۲- ؛  تهران نشردانا،تاخ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش بهداشت روان در ازدواج ، زندگی زناشویی ، طلاق
عسکری ،حسین ،۱۳۲۱- ؛  تهران گفتگو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ع۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان شناسی
آدلر، آلفرد،۱۹۳۷-۱۸۷۰ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۳۳‬,‭آ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کمرویی و روشهای درمان .به ضمیمه آزمون کمرویی
افروز، غلامعلی ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احساس و ادراک
کورن ، استانلی ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ،< نیل = نایل >آر ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زمینه < روانشناسی = روان شناسی >هیلگارد
تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸۱‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ، احساس و موسیقی :کوششی در جهت آغاز یک بررسی جامعه شناختی از اثرات سازنده و مخرب موسیقی در ایران
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴/۵‬,‭ر۷‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر افسردگی
گیلبرت ، پاول ،۱۹۵۱- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌گ۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانشناسی
لیل ، لیندا ؛  تهران نشر دانا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ل۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه < نشانه شناسی = نشانه شناسی >،< زیبایی شناسی = زیبایی شناسی >و< عملکرد گرایی = عملکردگرایی >در طراحی محصول با رویکرد< مینی مالیسم = مینی مالیسم >احساس گرا
فرج عصری ، الهه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۶،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >کودکان و نوجوانان استثنایی
<میلانی فر= میلانی فر>، بهروز، ۱۳۱۱- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قداست ذاتی در زن :نقش زن در وراثت روحی غیر کروموزومی
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران رسالت قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭‌ص۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات روانشناختی
برونو، فرانک جو، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران تخته سیاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۰‬,‭‌ب۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معنویت درمانی و رویکرد روانشناسی < مثبت نگر= مثبت نگر>
میرمهدی ، سیدرضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۰۸۸۲-۶۶۹۶۷۳۵۵-۶،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - خ شهید وحید نظری - پ ۱۹۹ - ط۲ - واحد ۴ آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دریافت حسی و ادراک
<کورن = کارن >، استنلی ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۶۳۳۰۱مستقیم ،آدرس ناشر :تهران ،بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل پادگار امام ، روبروی پمپ گاز، سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌ک۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( رفتار فردی )
<قلی پور= قلی پور>، آرین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ق۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >عمومی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌گ۹ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2