کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اح‍ت‍م‍الات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌- اح‍ت‍م‍الات‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
وال‍پ‍ول‌، رون‍ال‍د
راس‌، ش‍ل‍دون‌
اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
م‍ی‍ل‍ر، اروی‍ن‌، ۱۹۲۸-
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۱۲-
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍رس‍ت‌، م‍ق‍ت‍دی‌،۱۳۲۵-
چ‍ان‍گ‌، ک‍ای‌ لای‌، ۱۹۱۷-
<ج‍ب‍ه‌ دار= ج‍ب‍ه‌دار >م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
ه‍وئ‍ل‌، پ‍ل‌ گ‍ره‍ارد،۱۹۰۵-----
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۱۰-
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۰-
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
آزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد م‍ه‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ ( م‍ش‍ه‍د )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا،ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ه‍س‍ت‍ان‌: ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آزمون کارشناسی ارشد آمار نظری
موسسه آموزشی پوران پژوهش ؛  تهران موسسه آموزشی پوران پژوهش ، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭ر۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل احتمالات
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی
چانگ ، کای لای ، ۱۹۱۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌چ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و نظریه احتمال
مدنی ، علی ، ۱۲۹۰- ؛  تهران بهمن برنا،شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
میلر، اروین ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد، ۱۳۱۰- ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه احتمال
هوئل ، پل گرهارد،۱۹۰۵----- ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‍ه۹‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
هاشمی پرست ، مقتدی ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه خواجه نصیر طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
آلدر، هنری ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۴۳‬,‭آ۷‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمال و کاربردهای آن
<جبه دار= جبه دار >مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ج۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >آماری
منصورفر، کریم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی
والپول ، رونالد ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمال و کاربرد آن
اخوان نیاکی ، تقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت ...
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان : نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ص۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < نمونه گیری = نمونه گیری >و< کاربرد های = کاربردهای >آن
عمیدی ، علی ۱۳۱۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ع۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6