کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اب‍طح‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
لان‍دی‌، اول‍ی‍و
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
والا، آگ‍ار
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۲۲
 
ناشر:
ف‍وژان‌
پ‍ی‍ون‍د ن‍و
ق‍وم‍س‌
پ‍وی‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه
ابطحی ، حسین ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشها
ابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >
ابطحی ، حسین ، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( اداره امور کارکنان در سازمانهای دولتی ، صنعتی و بازرگانی )
ابطحی ، حسین ؛  کرج وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
لاندی ، اولیو ؛  کرج وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ل۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توانمندسازی کارکنان
ابطحی ، حسین ؛  کرج موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی
والا، آگار ؛  کرج وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭و۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در سازمان
ابطحی ، حسین ؛  تهران پیوند نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نظریه ها و روش ها)
ابطحی ، سیدحسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی
ابطحی ، حسین ،- ۱۳۲۲ ؛  تهران پویند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک