کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اب‍طح‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۲۲
 
ناشر:
ف‍وژان‌
پ‍وی‍ن‍د
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشها
ابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نظریه ها و روش ها)
ابطحی ، سیدحسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی
ابطحی ، حسین ،- ۱۳۲۲ ؛  تهران پویند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک