کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ س‍رطان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍زان‍ش‍ی‍م‍ی‌
اج‍زای‌ م‍ح‍دود
روس‍ازی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
س‍رطان‌ پ‍روس‍ت‍ات‌
ام‍ق‍رو۱۲۳
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ی‍ل‍ی‌
ازی‍پ‍ا۱۲۳
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍ل‍م‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌، گ‍راف‍ی‍ک‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌، طراح‍ی‌ ج‍ل‍د ک‍ت‍اب‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍دش‍ت‍ای‍ن‌، لاری‌ ج‍ی‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ رح‍م‍ت‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌
م‍ردپ‍ور، س‍ورا
خ‍وش‍ن‍ودی‌، م‍ی‍ن‍ا
روح‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌
<ص‍ف‍رپ‍ور= ص‍ف‍ر پ‍ور>، ع‍اطف‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۶۴-
اس‍ت‍وارت‌، ای‍ان‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د،۱۳۶۰-
ع‍ف‍ی‍ف‍ه‌، ج‍اب‍ر
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌ ق‍ل‍م‌ داور، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍را
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و حقوق بین الملل عمومی
ابراهیمی ، محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درخت قصه قمری های قصه
تهران شرکت همگام با کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ب۵۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن
گلدشتاین ، لاری جی ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌گ۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رشد، تمایز و پیری < سلول های = سلولهای >بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی سفید، قهوه ای و مغز استخوان موش صحرایی
مردپور، سورا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۷،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه < راه کارهای = راهکارهای >مقابله ای در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >و< اختلال دو قطبی = اختلالات دوقطبی >
صالحی ، منصور ؛  ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد< پالایشگاه های = پالایشگاههای >گاز ایران بر اساس < شاخص های = شاخصهای >مالی و< غیر مالی = غیرمالی >با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و شبکه عصبی
روحانی اصفهانی ، عارفه ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۴،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
استوارت ، ایان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه نقش مهارکننده انتخابی آنزیم xoC - )bixoceleC( 2 بر روی مسیرهای مولکولی فاز آنژیوژنز از آبشار متاستاتیک سرطان پروستات وابسته و غیر وابسته به آندروژن در محیطortiv ni
عفیفه ، جابر ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۶۴،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل مهندسی به روش اجزاء محدود با< = SUQABAآباکوس >
ابراهیمی ، سید محمد،۱۳۶۰- ؛  تهران اندیشه سرا   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
فونت فارسی با تاکید بر زیبایی شناسی خط فارسی در گرافیک معاصر ایران
ابراهیمی رحمتی ، سپیده ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۰۹،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد راهسازی
ابراهیمی ، نیما، ۱۳۶۴- ؛  تهران موسسه انتشارات سری عمران قلم داور، سیمای دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تعدیل ایمنی سلول های شبه رده الیگودندروسیتی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به روش < دگرتمایزی = دگر تمایزی >
خوشنودی ، مینا ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۸۸،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روسازی راه
ابراهیمی ، نیما، ۱۳۶۴- ؛  تهران موسسه انتشارات سری عمران قلم داور، سیمای دانش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭‌ف‍لا۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر متابولیت های میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتالرنت بومی ایران بر سلول های بنیادی سرطان
<صفرپور= صفر پور>، عاطفه ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک