کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ی‍ژ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌--راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
چ‍وب‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ --رف‍ت‍ار
 
پدیدآور:
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌،۱۳۱۴-
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، م‍اری‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ص‍م‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍ه‍ف‍روز، ع‍ل‍ی‌
گ‍ری‍وز، ج‍ی‍م‌
داراب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍لام‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
پ‍روی‍ن‌،لارن‍س‌
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍اری‌ آر.، ۱۹۴۳ - م‌.
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌،۱۹۷۲-۱۸۷۸
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌زاده‌، ک‍اوه‌
ک‍رک‍ی‌، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۴۰
چ‍ام‍پ‍ی‍ون‌، ل‍ورن‍ا
دس‍ت‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰-
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ زاده‌، ک‍اوه‌
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۲۸-
ق‍ی‍ام‍ت‌، رض‍ا،۱۳۵۴-
 
ناشر:
آی‍ی‍ژ، م‍ن‌ گ‍راف‍ی‍ک‌
آئ‍ی‍ژ
آی‍ی‍ژ، ن‍وپ‍ردازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: آی‍ی‍ژ
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران آییژ، نوپردازان   ، ۱۳۷۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ،۱۳۱۴- ؛  تهران آئیژ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت :نظریه و پژوهش
پروین ،لارنس ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌پ۴‌ش۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح پیشرفته ؛ سیستم <= IS اس آی >
تیموشنکو، استیون ،۱۹۷۲-۱۸۷۸ ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای آمار و احتمال
بازرگان لاری ، عبدالرضا،۱۳۲۸- ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات
عبدالله زاده ، کاوه ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
صمدی ، منصور ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ص۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >روانشناسی شخصیت ( رویکرد مقایسه ای )
دارابی ، جعفر ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭د۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جدید سیلورمن ( خاص )به همراه تشریح ...
قیامت ، رضا،۱۳۵۴- ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی بزرگسالان
چامپیون ، لورنا ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌چ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین : آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی ۱( نظریه توزیع ها)
علامت ساز، محمدحسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی در مدارس
اتکینسون ، ماری ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب و کاربرد چوب های < تیمار شده = تیمارشده >
تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۲۴‬,‭‌ف‍لا۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی با تاکید بر توسعه منابع انسانی
گریوز، جیم ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌گ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و< مسائل = مسایل >احتمال و آمار
اشپیگل ، ماری آر.، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران آئیژ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل انگلیسی تخصصی برای دانشجویان کامپیوتر
کرکی ، حسن ،- ۱۳۴۰ ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و< الگوریتم ها= الگوریتمها>
بهفروز، علی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات
عبدالله زاده ، کاوه ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ع۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت مالی
دستگیر، محسن ، ۱۳۳۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - خ لبافی نژاد غربی - پلاک 512 آییژ، من گرافیک   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭د۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2